Số kí hiệu 11911/KH-VPCP
Trích yếu Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến
Nội dung
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
-------------
Số: 11911 /KH-VPCP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------  
        Hà Nội, ngày 07 tháng 12  năm 2018     
       
 
KẾ HOẠCH
Tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến
-----------------

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-VPCP ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định 45/2018/QĐ-TTg  ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;
- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước;
2. Yêu cầu
- Nội dung, chương trình tập huấn phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN
1. Nội dung tập huấn
Nội dung tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương gồm 03 chuyên đề, cụ thể như sau:
- Chuyên đề 1: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP.
- Chuyên đề 2: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC.
- Chuyên đề 3: Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
2. Chương trình tập huấn
Chương trình tập huấn theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA TẬP HUẤN
1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng phát triển Việt Nam, gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, cơ quan và công chức Phòng kiểm soát TTHC; đại diện lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa tập trung của Bộ và bộ phận một cửa các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo đơn vị phụ trách công nghệ thông tin thuộc Bộ.
2. Đối với các địa phương, gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công chức Phòng kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện lãnh đạo Trung tâm hành chính công; lãnh đạo UBND cấp huyện và trưởng bộ phận một cửa cấp huyện; cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và 01 chuyên viên thuộc Sở.

IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN
1. Thời gian tập huấn
Thời gian tập huấn (dự kiến) 01 buổi sáng ngày 20 tháng 12 năm 2018 (Thứ năm). Bắt đầu từ 08 giờ 00’ đến 12 giờ 00’.
2. Hình thức và địa điểm tập huấn
Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:
- Điểm cầu chính tại Phòng họp VIP, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (đại biểu các bộ, ngành);
- Các điểm cầu còn lại tại Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đại biểu địa phương).

V. NGUỒN KINH PHÍ
1. Kinh phí triển khai tổ chức tập huấn tại điểm cầu chính do Văn phòng Chính phủ bảo đảm (kinh phí NSNN cấp cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 - nguồn kinh phí đặc thù giao tự chủ).
2. Kinh phí triển khai tổ chức tập huấn tại các điểm cầu còn lại do Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ
a) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì xây dựng dự thảo Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tham dự tập huấn; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, phân công báo cáo viên và đảm bảo công tác tổ chức, hậu cần và quản lý lớp tập huấn tại điểm cầu chính; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ về kết quả tập huấn; gửi tài liệu tập huấn đến các điểm cầu để in, cấp phát cho đại biểu.
b) Cục Quản trị bố trí Hệ thống truyền hình trực tuyến của Chính phủ phục vụ khóa tập huấn; bố xe đưa, đón cán bộ, công chức của Cục Kiểm soát TTHC triển khai tập huấn.
c) Trung tâm tin học bảo đảm kỹ thuật, chất lượng Hệ thống truyền hình trực tuyến của Chính phủ phục vụ khóa tập huấn.
d) Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cử phóng viên của Cổng và mời các phóng viên báo, đài có liên quan đến đưa tin về hoạt động tập huấn.
2. Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về nội dung, chương trình lớp tập huấn; soạn thảo công văn mời các thành phần tham dự tập huấn; bảo đảm công tác hậu cần (bao gồm cả việc in tài liệu tập huấn cấp cho đại biểu) phục vụ tập huấn./.
 
 
Nơi nhận:
- BTCN, các PCN,
Vụ TCCB, Cục QT,
Cổng TTĐTCP, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (02).V.Hà
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
 
 
Mai Tiến Dũng
 
Ngày tạo 07/12/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :