Số kí hiệu 11909 /VPCP-KSTT
Trích yếu V/v tham dự tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  
-----------------------
Số: 11909 /VPCP-KSTT
V/v tham dự tập huấn nghiệp vụ về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
   Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018


 
 
 
Kính gửi:
 
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  
Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự
1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng phát triển Việt Nam, gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, cơ quan và công chức Phòng kiểm soát TTHC; đại diện lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa tập trung của Bộ và bộ phận một cửa các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo đơn vị phụ trách công nghệ thông tin thuộc Bộ, ngành.

2. Đối với các địa phương, gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công chức Phòng kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện lãnh đạo Trung tâm hành chính công; lãnh đạo UBND cấp huyện và trưởng bộ phận một cửa cấp huyện; cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và 01 chuyên viên thuộc Sở.

2. Thời gian tập huấn
Thời gian tập huấn (dự kiến) 01 buổi sáng, ngày 20 tháng 12 năm 2018 (Thứ năm). Bắt đầu từ 08 giờ 00’ đến 12 giờ 00’.

3. Địa điểm:
- Điểm cầu chính tại Phòng họp VIP, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, gồm: đại biểu thuộc các bộ, ngành;

- Điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: đại biểu thuộc địa phương.

Tài liệu tập huấn, Văn phòng Chính phủ gửi file điện tử trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, tại mục Văn bản điều hành.

Văn phòng Chính phủ mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan, đơn vị. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức, xin vui lòng liên hệ với đồng chí Nguyễn Việt Hà, số máy bàn: 080 40553, di động: 090 480 4768./.
 
 Nơi nhận:                   
- Như trên;
- VPCP: BTCN,
Vụ TCCB, Cục QT,
Cổng TTĐTCP, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (2) V.Hà.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 

(đã ký
)

Mai Tiến Dũng

 
 

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1. Chuyên đề 1: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP

2. Chuyên đề 2: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC

3. Chuyên đề 3: Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

4. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

5. Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ b
an hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

6. Chỉ thị số 30CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

7. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày tạo 07/12/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :