Số kí hiệu 11496/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm
Nội dung
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 11496/VPCP-KSTT
V/v kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

Hà Nội, ngày   26    tháng  11  năm 2018
 
Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
        Để bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương – Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, chủ động tham gia triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể như sau:

        1) Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm, hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2018 (Tình hình triển khai thử nghiệm kèm theo);

         2) Bộ Nội vụ ban hành các Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định tại Điều 17, Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

           Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ, đơn vị: HC, TCCB, TTTH;
- Cục Bưu điện Trung ương (để phối hợp);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để phối hợp);
- Tập đoàn VNPT (để phối hợp);
- Lưu: VT, KSTT (02).VTA
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
 (Đã ký) 
 
Mai Tiến Dũng
Ngày tạo 26/11/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :