Số kí hiệu 9294/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v khảo sát tình hình, kết quả tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Số: 9294/VPCP-KSTT
V/v khảo sát tình hình, kết quả
tham vấn chính sách, văn bản
quy phạm pháp luật
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Điện Biên, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đồng Nai, Bạc Liêu.
 
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ) và triển khai Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020; để phục cho việc xây dựng Đề án thiết lập hệ thống thông tin về tham vấn chính sách và văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Chính phủ   trân trọng đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin theo nội dung khảo sát tại phụ lục kèm theo (đăng tải trên http://thutuchanhchinh.vn/noidung/vanban).

Nội dung trả lời khảo sát của Quý cơ quan đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2018, bản điện tử gửi về địa chỉ tranductrung@chinhphu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).Trung,
  
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
Ngày tạo 26/09/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :