Số kí hiệu 9300/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v xin ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________________
Số: 9300/VPCP-KSTT

V/v xin ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018
 
 
 
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Đồng Nai, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày 11 tháng 9 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị nêu trên. Ý kiến tham gia của Quý cơ quan xin gửi về Văn phòng Chính phủ (bản điện tử đề nghị gửi về địa chỉ thư điện tử: nguyenloiquockhanh@chinhphu.vn) trước ngày 05 tháng 10 năm 2018 để tổng hợp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
 
  Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KSTT (3)
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
Ngày tạo 26/09/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :