Số kí hiệu 6203/VPCP-KSTT
Trích yếu Đăng tải dữ liệu trên CSDL quốc gia về TTHC
Nội dung
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 6203/VPCP-KSTT
V/v đăng tải dữ liệu trên CSDL
quốc gia về TTHC.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018
 
Kính gửi:  Các bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông,
              Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế.
 
Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4769/VPCP-KSTT về việc hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trong đó có nội dung đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời nhập, đăng tải công khai, tích hợp dữ liệu TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Tuy nhiên, qua theo dõi và báo cáo của các địa phương cho thấy, còn nhiều TTHC đã được các bộ, ngành công bố nhưng đến nay chưa được đăng tải kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia làm ảnh hưởng đến việc tích hợp và đăng tải dữ liệu TTHC của các địa phương (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý bộ khẩn trương rà soát và hoàn thành cập nhật, đăng tải các TTHC nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 11 tháng 7 năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).MC
 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(đã ký)
 
 
 
Mai Tiến Dũng
 
Ngày tạo 02/07/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :