Số kí hiệu 4769/VPCP - KSTT
Trích yếu V/v hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Nội dung
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (Công văn số 1078/VPCP-KSTT). Qua rà soát, đánh giá chất lượng thủ tục hành chính được các bộ, cơ quan, địa phương nhập, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia,Văn phòng Chính phủ thấy rằng nhiều thủ tục hành chính chưa được chuẩn hóa; dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp chưa được xóa bỏ theo quy định, hướng dẫn.

Để chuẩn bị cho việc nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia theo kế hoạch, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn Công văn số 1078/VPCP-KSTT.

2. Kịp thời nhập, đăng tải công khai, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

3. Tổng hợp thông tin về kết quả rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp; nhập, đăng tải, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này) và gửi văn bản tổng hợp về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2018 (đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ: kiemsoat@thutuchanhchinh.vn) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý bộ, cơ quan, địa phương phản ánh kịp thời về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ để hỗ trợ, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).MC
               
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(đã ký)
 

Mai Tiến Dũng
 
Ngày tạo 22/05/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :