Số kí hiệu 2030/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v gửi báo cáo quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Số:   2030/VPCP-KSTT
V/v gửi báo cáo quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 
 
    Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (gọi tắt là Nghị quyết 36a), để chuẩn bị cho báo cáo quý I năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018,   Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan báo cáo tình hình triển khai các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể tại Phần IV Nghị quyết 36a và một số nhiệm vụ về Chính phủ điện tử tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đề nghị các cơ quan gửi báo cáo, nêu rõ tình hình triển khai, kết quả đạt được tính đến quý I năm 2018 và kế hoạch, mục tiêu trong thời gian tiếp theo của năm 2018, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đề xuất biện pháp thúc đẩy các nhiệm vụ được giao, thống kê số liệu về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo phụ lục phát hành kèm theo công văn này và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 17 tháng 3 năm 2018, gửi bản mềm tới hộp thư điện tử tranductrung@chinhphu.vn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN,
   Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH, HC, KGVX, Cổng TTĐTCP, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT(3b).TTr.
  
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
Ngày tạo 05/03/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :