Số kí hiệu 94/QĐ-VPCP
Trích yếu Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018
Nội dung

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 94/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và
xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018
 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2018 của Văn phòng Chính phủ phân bổ về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, trong phạm vi lĩnh vực được phân công theo dõi, có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.
2. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, về công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3. Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP,
Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP,
Văn phòng ĐU-CĐ-ĐTN;
- Lưu: VT, KSTT (2), NVH.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
Ngày tạo 31/01/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :