Số kí hiệu 1078/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Nội dung

Kính gửi:

 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng  Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ, Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã chỉnh sửa, hoàn thiện một số tính năng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phù hợp với trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương trong nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính. Tiếp theo nội dung tập huấn và tài liệu hướng dẫn nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan, địa phương tài liệu hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (tại Phụ lục I, II kèm theo Công văn này, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản điều hành).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý bộ, cơ quan, địa phương phản ánh kịp thời về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ để hỗ trợ, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).MC
 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
 
 
Mai Tiến Dũng
 
Ngày tạo 30/01/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :