Số kí hiệu 7735/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
Nội dung
Kính gửi:
 
 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” (sau đây gọi tắt là Đề án), Văn phòng Chính phủ xin gửi tới Quý Cơ quan văn bản hướng dẫn thực hiện hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.
Để thực hiện thành công Đề án, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Nghiên cứu, vận dụng Hướng dẫn kèm theo Công văn này để thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.
2. Chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các đơn vị, cơ quan chuyên môn trực thuộc khẩn trương triển khai Đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ./.
Ngày tạo 25/07/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :