Số kí hiệu 247/QĐ-VPCP
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP
Nội dung

Phê duyệt kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP

Ngày tạo 28/02/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :