1/3 số bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP đúng thời hạn

16/03/2017

Đây là số liệu do Văn phòng Chính phủ thống kê tại Công văn số 2242/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 3 năm 2017 về đôn đốc việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.