Công tác hỗ trợ người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây - Thực trạng và giải pháp

21/12/2018

Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục yêu cầu nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về mặt chính trị lẫn xã hội