Kết quả học tập kinh nghiệm Việt Nam về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Đoàn công tác Chính phủ Bờ Biển Ngà

13/06/2019

Trong khuôn khổ Chương trình trao đổi kiến thức về kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới, trong tháng 5/2019, Đoàn công tác Chính phủ Bờ Biển Ngà, do Ông De Isaac - Bộ trưởng Bộ Kinh tế số Bờ Biển...