Hiệu quả từ sự tham gia của người dân, doanh nghiệp

05/05/2017

 “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” là nhân tố quan trọng, giúp phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính