Chuyển đổi số: Nói nhiều, làm chưa được bao nhiêu

06/08/2019

Các quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt những nước phát triển đang thực hiện chuyển đổi số rất mạnh. GS.TS. HỒ TÚ BẢO, Giám đốc Phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu Việt Nam muốn đi cùng con đường với họ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì tất yếu phải thực hiện chuyển đổi số - điều chúng ta đã nói rất nhiều, nhưng làm chưa được bao nhiêu.

Việc tất yếu phải làm
- Chuyển đổi số hiểu đơn giản nhất nghĩa là gì thưa ông?
Chuyển đổi số là quá trình dùng dữ liệu và các công nghệ số để thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc các phương thức phát triển, thay đổi cách sống và cách làm việc để cuộc sống tốt đẹp hơn. Các quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là các nước phát triển, đang thực hiện chuyển đổi số rất mạnh. Chúng ta muốn đi cùng con đường với họ để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì chuyển đổi số là việc tất yếu phải làm.
- Ông nhận xét thế nào về quá trình chuyển đổi số ở nước ta thời gian qua?
 

“ Chuyển đổi số là quá trình thay đổi về cách sống và cách làm việc, do vậy đương nhiên phải có chính sách, có luật pháp phù hợp đi cùng. Những người làm chính sách cần phải thấu hiểu về chuyển đổi số và định được phần đóng góp của mình trong quá trình chuyển đổi này”. GS.TS. Hồ Tú Bảo
- Có thể nói, chuyển đổi số là hạt nhân của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mà chúng ta đã nói rất nhiều trong hai năm qua, nhưng làm chưa được bao nhiêu. Hiện nay, theo tôi biết phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn tìm hiểu, một số nhỏ đang bước vào chuyển đổi và số đông chưa biết bắt đầu thế nào. Điều đó cho thấy chuyển đổi số là câu chuyện còn mới ở Việt Nam. Tới đây khi Đề án chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt, quá trình chuyển đổi sẽ nhanh hơn. Theo tôi, các doanh nghiệp sẽ chuyển đổi trước, sau đó là một số địa phương và một số cơ quan nhà nước.
-  Làm sao có thể chuyển đổi số nhanh hơn trong bối cảnh hạ tầng số ở nước ta chưa đáp ứng, thưa ông?
- Để thực hiện được chuyển đổi số, Nhà nước và doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng được hạ tầng số của mình, cái mà hiện nay chúng ta đang thiếu và không có nó sẽ không chuyển đổi số được. Hạ tầng số bao gồm các thành phần cơ bản là hạ tầng thiết bị và kết nối, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng pháp lý và hạ tầng nhân lực. Thành phần nào kể trên cũng rất quan trọng nhưng tôi muốn nhấn mạnh về hạ tầng dữ liệu và nhân lực. Về phương diện quốc gia, các bộ, ngành và các địa phương cần xây dựng được những cơ sở dữ liệu cốt yếu nhất của mình. Cần có kế hoạch đào tạo và kết nối để có lực lượng tinh nhuệ các nhà khoa học dữ liệu và lực lượng đông đảo người có kiến thức và biết dùng công cụ phân tích dữ liệu trong công việc của mình.
Đối với doanh nghiệp, việc số hóa doanh nghiệp để đi lên chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Dữ liệu sẽ trở thành tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, bởi dữ liệu có ích cho doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Bên cạnh đó, các công nghệ số giúp con người phân tích, sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn, năng suất hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn cũng là một phần của AI. Cốt lõi trong chuyển đổi số với doanh nghiệp là việc doanh nghiệp dùng được dữ liệu và các công nghệ số thích hợp để thay đổi được mô hình kinh doanh, tức thay đổi cách kinh doanh, cách làm ăn của mình. Nếu làm được như vậy họ sẽ tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.
 
 
6 bước để chuyển đổi số
- Theo ông, doanh nghiệp đã sẵn sàng cho chuyển đổi số chưa?
- Để nói về điều này thì phải có những khảo sát thống kê kỹ lưỡng. Cũng theo một khảo sát về mức độ quan tâm và ứng dụng chuyển đổi số được công bố năm 2018, tỷ lệ phần trăm chọn câu trả lời cho “Có quan tâm như chưa thấy cần thiết”  là 13%, cho “Cực kỳ quan tâm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu” là 53%, cho “Đang tìm cách áp dụng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu” là 27% và “Đang ứng dụng và thấy hiệu quả rõ rệt” là 7%. Những số liệu của cuộc điều tra trên ít nhất cũng cho thấy một số ý niệm, trong đó có tuyên truyền, trao đổi để tăng nhận thức và cần có đào tạo. Đặc biệt, chúng ta cần chú ý và tìm ra cách giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số.
Để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, thưa ông?
- Đây là một câu hỏi quan trọng. Theo tôi, doanh nghiệp cần thực hiện 6 bước để chuyển đổi số. Đầu tiên là vấn đề về nhận thức và đổi mới tư duy. Đây phải là nhận thức và tư duy của lãnh đạo và họ phải truyền được nhận thức, tư duy ấy đến mọi thành viên của đơn vị của mình. Thứ hai, doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược và lộ trình của chuyển đổi số. Chiến lược ở đây nôm na là làm sao để từ cách làm việc kinh doanh hiện nay đổi sang cách làm việc mới với các chỉ tiêu cụ thể. Điều cơ bản của lộ trình là phải xác định đường dài nhưng đi từng bước cụ thể để có kết quả. Thứ ba, xây dựng được năng lực số của doanh nghiệp, tức hạ tầng số của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là dữ liệu từ quá trình số hóa và nhân lực. Thứ tư, xác định và làm chủ được công nghệ liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (ở mức sử dụng). Sở dĩ vậy vì có rất nhiều loại công nghệ số khác nhau và thay đổi rất nhanh. Các công nghệ số tùy thuộc từng lĩnh vực như fintech của ngành tài chính, BIM của ngành xây dựng… Thứ năm, doanh nghiệp phải có được mô hình kinh doanh mới, do thay đổi mô hình kinh doanh đang có của mình một cách thích hợp hoặc tạo ra mô hình kinh doanh mới. Yếu tố đổi mới sáng tạo cốt yếu nằm ở bước này để tạo ra các giá trị của doanh nghiệp trong thời đại số. Thứ sáu, sự nỗ lực của toàn bộ tổ chức từ lãnh đạo đến mọi nhân viên để thay đổi văn hóa, thực hiện mô hình kinh doanh mới.
Cuối cùng, phải nhắc đến các yếu tố của chuyển đổi số thành công do nhiều chuyên gia tổng kết lại: Trước hết là sự sẵn sàng của lãnh đạo, sau là sự sẵn sàng của toàn doanh nghiệp và sự sẵn sàng về công nghệ của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cần thay đổi về cả nhận thức và hành động, cần thấu hiểu, tìm hiểu thêm về chuyển đổi số. Mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức phải thay đổi quan điểm, cách thức làm việc, hướng tới các mô hình kinh doanh công nghệ mới với sự thấu hiểu và ý chí mạnh mẽ bởi chuyển đổi số là một hành trình dài với vô vàn thách thức của nhiều bước chuyển đổi nhỏ. Chuyển đổi số là một thực tế khách quan mà các doanh nghiệp buộc phải thích nghi, là giai đoạn phát triển không thể khác của quá trình sản xuất và cuộc sống.
- Xin cảm ơn ông!     
An Thiện thực hiện
Thứ ba, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu.
Phần lớn doanh nghiệp nước ta, đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, tụt hậu 2-3 thế hệ so với mức trung bình của thế giới.
Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018, Việt Nam được xếp hạng chung là 77/140 quốc gia, trong khi các chỉ số cấu phần liên quan đến đổi mới sáng tạo lại thấp hơn nhiều (Mức độ phức tạp của quy trình sản xuất xếp hạng 90; Tăng trưởng của các doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo: 90; Kỹ năng số hóa của dân số: 98; Kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp: 128; Chất lượng đào tạo nghề: 115; Ứng dụng các sáng chế: 89).
Điều này cho thấy, Việt Nam cần tiếp tục kiến tạo môi trường thuận lợi cùng với các thể chế, chính sách mới cho khu vực doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình nâng cao công nghệ và sáng tạo. Đây được coi là một nội dung quan trọng của sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.
Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế.
Điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu hụt lao động có tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn.
Cụ thể là, tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo đang làm việc trong nền kinh tế tăng dần qua các năm nhưng đến năm 2011 tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 15,4%; năm 2018 đạt 21,9%.  Như vậy, cả nước hiện có tới 42,4 triệu lao động (chiếm 78,1% tổng số lao động) chưa được đào tạo để đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật nào đó.
Ngoài ra, cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo của nước ta còn bất hợp lý, năm 2015 tỷ lệ tương quan giữa trình độ đại học trở lên - cao đẳng - trung cấp - sơ cấp tương ứng là: 1-0,35-0,63-0,38, điều này cảnh báo thực trạng thiếu hụt kỹ sư thực hành và công nhân kỹ thuật bậc cao.
Bên cạnh đó, tình trạng thất nghiệp ở nhóm lao động trẻ hoặc không phù hợp giữa công việc và trình độ đào tạo còn khá phổ biến. Một bộ phận lớn người lao động chưa được tập huấn về kỷ luật lao động công nghiệp, người lao động thiếu các kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm, thiếu khả năng hợp tác và gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến.
Theo TS. Nguyễn Bích Lâm, đây chính là rào cản lớn cho việc cải thiện NSLĐ. Bên cạnh đó, già hóa dân số cũng là một vấn đề sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến NSLĐ của Việt Nam trong tương lai.
Thứ năm, trình độ tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn nhiều bất cập.
Năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, còn một số “điểm nghẽn” về cải cách thể chế và thủ tục hành chính. Tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cho tăng trưởng GDP của Việt Nam thời gian qua còn ở mức thấp, giai đoạn 2001-2010 chỉ đạt 4,3%.
Trong giai đoạn 2011-2018, đóng góp của TFP được nâng lên nhưng vẫn ở mức thấp là 37,7%, trong khi đóng góp của vốn và lao động là 62,3%. Tỷ lệ đóng góp của TFP trong tăng trưởng GDP cho thấy trình độ phát triển khoa học công nghệ, ý thức tổ chức và quản lý trong sản xuất kinh doanh của lao động Việt Nam còn chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hiện đại.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011-2018 chủ yếu dựa vào đóng góp của vốn và lao động. Việc huy động được nguồn vốn lớn mặc dù đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng hiệu quả đầu tư vẫn còn thấp, thể hiện qua chỉ số ICOR của Việt Nam ở mức cao, trong giai đoạn 2011-2018, để tạo ra 1 đồng GDP cần phải đầu tư 6,22 đồng, cao hơn mức 5,74 đồng của giai đoạn 2005-2010.
Thứ sáu, quá trình đô thị hóa, tích tụ công nghiệp diễn ra chậm. Tỷ lệ dân số thành thị năm 2018 mới đạt khoảng 35,7%, trong giai đoạn 2011- 2018 tăng bình quân 3,1%/năm, đồng nghĩa với việc lượng cung về lao động cho khu vực công nghiệp và dịch vụ thấp; lao động chủ yếu làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khó có điều kiện để thúc đẩy tăng NSLĐ như khu vực công nghiệp và dịch vụ.
Thứ bẩy, có những “rào cản” từ thể chế. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế, góp phần tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số “điểm nghẽn” về thể chế trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường đã ảnh hưởng tới quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.
Thể chế kinh tế thị trường còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là thị trường lao động, thị trường công nghệ, thị trường bất động sản. Do xuất phát điểm thấp và đang trong giai đoạn chuyển đổi, việc phát triển những thị trường có thể chế đặc thù trên gặp nhiều khó khăn, hệ thống pháp luật, chính sách cho việc phát triển các loại thị trường chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao và chưa theo kịp sự phát triển của các loại thị trường này.
Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta trong thời gian qua tuy đã có bước cải thiện nhưng vẫn thấp so với các nước trong khu vực. Việt Nam hiện ở vị trí thứ 68 trên 190 nền kinh tế về môi trường kinh doanh.
Thứ 8, khu vực doanh nghiệp chưa thực sự là động lực quyết định tăng trưởng NSLĐ.
Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực về vốn hạn hẹp, khả năng đầu tư công nghệ hạn chế, kinh nghiệm quản lý sản xuất yếu và kém năng lực cạnh tranh. Thực tế quy mô doanh nghiệp Việt Nam quá nhỏ bé, số doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp của cả nước.
Trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn lạc hậu, doanh nghiệp tham gia các hoạt động liên quan đến sáng tạo còn hạn chế, trong khi qua nghiên cứu cho thấy, những doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) có mức NSLĐ cao hơn 19,3% so với các doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp chi cho các hoạt động R&D ở Việt Nam vẫn còn thấp.
Theo Ngân hàng Thế giới (2015), Việt Nam chỉ có 15,7% doanh nghiệp chi tiêu cho các hoạt động R&D. Ngoài ra, năng lực trình độ quản lý của DN Việt cũng chỉ đạt mức điểm trung bình là 2,66 (theo Báo cáo điều tra trình độ quản lý toàn cầu năm 2017). Đồng thời, các DN Việt chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nên chưa tận dụng được tính lan tỏa của tri thức, công nghệ và NSLĐ từ các công ty/tập đoàn xuyên quốc gia vào DN trong nước.
Chỉ ra và phân tích các nguyên nhân nêu trên, TS. Nguyễn Bích Lâm cho rằng: Đối với một quốc gia, tăng trưởng GDP nếu chỉ dựa trên tăng việc làm giản đơn, trình độ công nghệ và tay nghề lao động thấp thì thường không cao và thiếu bền vững. Tăng trưởng GDP theo hướng tăng NSLĐ, tuy là thách thức lớn, nhất là đối với một nước mà đội ngũ lao động có tư duy nông nghiệp lâu đời và tỷ lệ qua lao động qua đào tạo không cao như Việt Nam, nhưng đây lại là hướng đi có tiềm năng để tạo ra tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh tự do hóa thương mại và CMCN 4.0 ngày càng phát triển, đây vừa là cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế, nhưng cũng đưa đến nguy cơ Việt Nam dễ “bị bỏ lại xa hơn” các quốc gia trên thế giới nếu không có định hướng phát triển đúng và giải pháp hiệu quả. Một trong những điểm nhấn căn bản để thúc đẩy tăng trưởng, chính là cải thiện NSLĐ thông qua một loạt các giải pháp về thể chế, chính sách; giải pháp chung cho nền kinh tế và giải pháp cho khối doanh nghiệp./.
Theo daibieunhandan.vn