Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 của tỉnh Phú Thọ

13/07/2020

Theo Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020 cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại TTPVHCC công tỉnh Phú Thọ - Nguồn: Internet
Thủ tục hành chính được công bố, khai kịp thời, giải quyết hiệu quả
Trong quý II, UBND tỉnh đã ban hành 16 Quyết định công bố danh mục 264 TTHC của các lĩnh vực: Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Tôn giáo, Ngoại vụ. Đã thực hiện niêm yết công khai các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. TTHC niêm yết rõ ràng, khoa học tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Trong quý, tỉnh đã tiếp nhận: 125.236 hồ sơ, đã giải quyết: 123.034 hồ sơ trong đó giải quyết đúng hạn, trước hạn là 123.032 hồ sơ, đạt 99,99%,  chỉ có 02 hồ sơ quá hạn chiếm 0,02 %, số hồ sơ còn lại đang giải quyết đều trong hạn.
Công tác rà soát TTHC được triển khai đồng bộ
Đã thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được rút ngắn thời gian giải quyết. Đồng thời, rà soát TTHC lĩnh vực Công an đưa vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện; TTHC lĩnh vực quốc phòng thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh. Rà soát tổng thể TTHC để đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương đưa ra khỏi danh mục TTHC đối với những thủ tục không đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Bên cạnh đó thường xuyên rà soát TTHC để xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với từng TTHC trên địa bàn tỉnh.
Công tác giải quyết TTHC được quan tâm thực hiện
Trong quý, đã nhận 211.950 hồ sơ; đã giải quyết 207.189 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trả đúng hạn: 207.047; số hồ sơ giải quyết trả quá hạn:  142 (0,069%); Tổng số hồ sơ đang giải quyết:  4.761, trong đó: Số hồ sơ chưa đến hạn:  4.757; số hồ sơ đã quá hạn: 4 (0,084%). Nguyên nhân hồ sơ quá hạn chủ yếu do: Một số hồ sơ quá hạn do cần bổ sung thêm giấy tờ, có hồ sơ cần kiểm tra thực địa, hồ sơ công dân đã nhận kết quả nhưng chưa xử lý trên phần mềm. (lĩnh vực đất đai); hồ sơ do chờ cấp ngân sách địa phương (lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội); một số hồ sơ do công dân đến lấy muộn, một số hồ sơ công dân đã nhận kết quả nhưng chưa xử lý trên phần mềm (lĩnh vực tư pháp; lĩnh vực xây dựng).
 

Công tác kiểm tra, truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC được đẩy mạnh
Trong quý, đã tiến hành kiểm tra tại 08 đơn vị cấp huyện và 13 đơn vị cấp xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, công tác kiểm soát TTHC, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua môi trường điện tử và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại như: Còn hồ sơ không thực hiện theo cơ chế một cửa nên không giám sát được ngày tiếp nhận hồ sơ; một số huyện chưa triển khai phần mềm một cửa điện tử đến cấp xã…
Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa bằng hình thức linh hoạt, phù hợp thực tế. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC.
Một số tồn tại, hạn chế và phương hướng trọng tâm Quý III năm 2020
Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số huyện chưa triển khai phần mềm một cửa điện tử đến cấp xã; nhiều lĩnh vực vẫn tiếp nhận tại bộ phận chuyên môn; còn hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết chậm, muộn…
Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020, UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020, cụ thể: (i) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành; (ii) Đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; (iii) Tăng cường công tác tập huấn nghiệp; (iv) Công bố, công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời, chính xác TTHC; (v) Tăng cường kiểm tra việc giải quyết TTHC; (vi) Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; (vii) Tiếp tục rà soát TTHC./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC