Vĩnh Phúc với nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính

20/07/2020

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy trong giai đoạn 2011-2020 tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành trên cơ sở đảm bảo việc gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã đạt được nhiều kết quả rất đáng được ghi nhận.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại tỉnh Vĩnh Phúc
 
Một số kết quả nổi bật
Từ năm 2011 đến nay, công tác cải cách TTHC đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở các yêu cầu, nhiệm vụ cải cách TTHC trong từng giai đoạn, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường kiểm soát, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC; Thực hiện rút ngắn tối thiểu 20% thời hạn giải quyết của 825 TTHC có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC chậm; Thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;  Kiện toàn hệ thống một cửa các cấp và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC; Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát TTHC và cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử dùng chung của tỉnh; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
Trong giai đoạn 2011-2020 các sở, ngành đã tham mưu với HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bãi bỏ hoặc ban hành theo thẩm quyền 593 TTHC. Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá tác động, góp ý, thẩm định đối với quy định về TTHC trong các dự thảo văn bản theo quy định. Quy trình đánh giá tác động, góp ý, thẩm định các dự thảo quy định về TTHC được thực hiện đảm bảo chất lượng, giúp phát hiện quy định về TTHC không cần thiết ban hành hoặc thiếu tính hợp pháp, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, đã đánh giá tác động 42 văn bản QPPL, quy định 83 TTHC liên quan các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại 20 sở ngành (102 lượt); 09 huyện, thành phố (56 lượt); 136 xã, phường, thị trấn (96 lượt). Qua đó,  đã giúp các đơn vị, địa phương làm rõ, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thống nhất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh đã tổ chức hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại chuyên mục phản ánh, kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia và qua số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ email tại Công thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết công khai nội dung hướng dẫn. Từ năm 2011 đến hết quý II/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 672 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.
Từ năm 2011 đến hết quý II/2020, UBND tỉnh đã công bố 6.840 lượt nội dung các TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ; các TTHC đã công bố được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia; được kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa tại Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các Trang thông tin của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Số TTHC hiện nay được công khai trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh là 1.799 thủ tục, trong đó: Cấp tỉnh 1.401 TTHC; Cấp huyện 272 TTHC; cấp xã 126 thủ tục.
Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì tại 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012 (thời điểm áp dụng chế độ báo cáo kết quả giải quyết TTHC) đến hết quý II/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.395.447 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 6.035.093 hồ sơ (chiếm 94,4% so với số hồ sơ đã nhận), hồ sơ quá hạn 32.601 hồ sơ (chiếm 0,51% so với số hồ sơ đã nhận). UBND tỉnh đã đưa vào vận hành Phần mềm Trung tâm hành chính công và Phần mềm dùng chung cho Bộ phận một cửa đến 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, trên nền tảng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tỉnh đã triển khai, nâng cấp thêm 02 phần mềm, gồm: (1) Phần mềm một cửa hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, (2) Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc. Việc áp dụng các phần mềm tin học đã nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiện thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. Thông qua việc sử dụng Phần mềm một cửa điện tử, qua theo dõi, tổng hợp tỷ lệ hồ sơ giải quyết cho các tổ chức, cá nhân đều đạt trên 95% đúng và trước hạn, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên và cải thiện qua các chỉ số đánh giá như PAR INDEX, PAPI, SIPAS.
Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Văn phòng chính phủ. Đến nay, đã có 363 TTHC được cập nhập lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến của người dân, tổ chức.
Bên cạnh đó, Tỉnh đã triển khai áp dụng thực hiện nhiều sáng kiến, giải pháp như: Áp dụng phần mềm Zalo trong việc tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp; Phối hợp với Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc kết nối liên thông giữa phần mềm Một cửa hành chính công và phần mềm Chuyển phát nhanh (EMS) để thực hiện tiếp nhận và đăng ký dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Chuyển kinh phí thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân được khen thưởng qua tài khoản (không nhận tiền mặt); Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực thi đua khen thưởng từ 25 ngày xuống còn 12 ngày so với quy định của Trung ương...
Việc hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã được đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet; 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 72% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị (29 cơ quan), 136 xã, phường, thị trấn đã triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có cổng thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ với Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh, được vận hành tập trung tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền cập nhật dữ liệu theo quy định. Ngoài ra, Tỉnh chú trọng thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh Vĩnh Phúc cũng còn tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức về công tác theo dõi thi hành pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; Việc công bố TTHC tại địa phương có lúc còn chậm; Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh còn chậm, số lượng hồ sơ phát sinh ít; Trang thiết bị, cơ sở vật chất ở một số địa phương, cơ sở phục vụ công tác CCHC chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Việc tổ chức đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị, địa phương còn chậm và chưa mang lại hiệu quả cao; việc chia sẻ, tích hợp, liên thông số liệu mang lại hiệu quả chưa cao; Còn hạn chế, vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư về công nghệ thông tin; việc triển khai chính quyền điện tử còn chậm so với kế hoạch đề ra...
Qua đó, Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030, cụ thể: (1) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản QPPL; (2) Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thực hiện cải cách TTHC để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (3 Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương; (4) Tiếp tục thực hiện các quy định của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh; (5) Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi tiêu công, đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa;  (6) Hoàn thiện hệ thống Cổng thông tin điện tử; Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý về chất lượng (ISO); Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng có hiệu quả Phần mềm dùng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông ở các cấp./.

Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính