Một số kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2020 của Đắk Lắk và phương hướng nhiệm vụ Quí III/2020

20/07/2020

Theo Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trong Quý II công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh đã được triển khai theo đồng bộ, đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

Một số kết quả:
Tỉnh đã ban hành 04 Quyết định công bố danh mục TTHC của 04 sở, ngành với tổng số 58 TTHC, đã được tỉnh cập nhật đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia,  tính đến thời điểm hiện tại đã cập nhật, công khai 1370 TTHC.
Về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC: Tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/01/2010), có 11 cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của cơ quan, đơn vị mình; rà soát theo nhiệm vụ trọng tâm 08 lĩnh vực (Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh). Đến nay, đã rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực công thương, khoa học công nghệ theo đúng kế hoạch.
Về kết quả tiếp nhận, xử lý PAKN: Tổ chức tiếp nhận 02 PAKN của công dân về TTHC, đến nay đã giải quyết 02 PAKN gửi đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử tỉnh, 02 PAKN đang giải quyết theo quy định.
Về tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC: Trong quí II/2020, tỉnh đã tiếp nhận tổng số 502.226 hồ sơ, trong đó, cấp tỉnh là 118.593 hồ sơ, cấp huyện 25.173 hồ sơ, cấp xã 358.460 hồ sơ. Trong số 502.226 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, có 481.626 hồ sơ đã được giải quyết (trong đó có 416 hồ sơ trả quá hạn) và 20.600 hồ sơ đang giải quyết (trong đó có 42 hồ sơ quá hạn). Tổng số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa là 462.982 hồ sơ. Số hồ sơ đang giải quyết quá hạn và hồ sơ trả quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lý lịch tư pháp.
Đến nay, tỉnh đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (https://motcua.daklak.gov.vn) tại 35 đơn vị, gồm 20 sở, ban, ngành và 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố, cung cấp 1.667 dịch vụ công trực tuyến (gồm 570 dịch vụ công trực tuyến mức 2, 750 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 347 dịch vụ công trực tuyến mức 4). Theo báo cáo, Một cửa điện tử tỉnh đã tiếp nhận 80.958 hồ sơ, đã giải quyết 79.518 hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử liên thông, có 8.614 hồ sơ được nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 trên tổng số 68.538 hồ sơ được nộp trực tiếp trên hệ thống chiếm tỷ lệ 12,56%; 3.806 hồ sơ được nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên tổng số 68.538 hồ sơ được nộp trực tiếp trên hệ thống chiếm tỷ lệ 5.55%.
Riêng về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Danh mục TTHC được đăng tải công bố công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trang thông tin điện tử tỉnh (https://motcua.daklak.gov.vn) để người dân, doanh nghiệp tra cứu, áp dụng thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2020
Trên cơ sở tình hình, kết quả công tác trong Quý II/2020, Báo cáo đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2020, cụ thể như: khai thác sử dụng hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của tỉnh năm 2020; ban hành Kế hoạch khảo sát, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính năm 2020, thực hiện tiếp nhận xử lý thường xuyên các PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại địa bàn tỉnh; kiểm soát chất lượng các Quyết định công bố Danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Một cửa điện tử tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên đăng tải các tin bài liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên các trang thông tin điện tử tỉnh; xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Nguyễn Tú Quyên
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính