Bắc Giang nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

17/07/2020

Ngày 11/7/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong 06 tháng cuối năm.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh quán triệt và chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh như: tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp tại Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh; cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo,…. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Một số nhiệm vụ cũng đã được triển khai có kết quả như: Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối, liên thông 03 cấp với hệ thống đăng ký kinh doanh, cấp đổi phù hiệu; kết nối chính thức với phần mềm bưu chính công ích thông qua trục kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương; Hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành, cung cấp 176 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Hoàn thành nhiệm vụ kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến từ Cổng dịch vụ công của tỉnh (trên hệ thống thử nghiệm) với Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp tục triển khai các tiện ích hỗ trợ cá nhận, tổ chức đến giải quyết tủ tục hành chính thông qua tiện ích zalo, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại hòm thư góp ý đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công qua số điện thoại 02043531111; thành lập Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về những nhũng nhiễu của cán bộ, công chức và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Những nỗ lực đó đã giúp cải thiện chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh tăng 21 bậc so với năm 2018.
 
Báo cáo cũng đã ghi nhận một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 do khó khăn chung trong tình hình đại dịch Covid-19 nên mặc dù tỉ lệ có thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước song vẫn ở mức cao so với bình quân cả nước, ước đạt 5,86%, đứng thứ 8 cả nước, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 56% vào GRDP của tỉnh.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh theo cách tiếp cận của Ngân hàng Thế giới tiếp tục được duy trì so với năm 2019, chẳng hạn như: tổng thời gian hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp tại Bắc Giang là 04 ngày, giảm 03 ngày so với quy định; tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng giảm 30% so với thời gian quy định của Chính phủ; tổng thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện còn 07 ngày làm việc, giảm 05 ngày so với thực tế quy định; thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu bình quân 03 giờ 14 phút 54 giây, giảm gần 67 giờ so với chỉ tiêu phấn đấu của ngành hải quan; thời gian thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 49,5 giờ/năm, mang lại nhiều tiện ích và sự hài lòng cho người lao động, người dân và doanh nghiệp; …

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong 06 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp sau: Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 60/KH-UBND và Chỉ thị số 03/CT-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toán xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính