Bình Định tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

15/07/2020

Tiếp tục kế thừa kết quả thực hiện phân cấp gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế,..., Bình Định đang nghiên cứu, tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Một số kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2016 – 2019, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, địa phương và đặc thù của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành 12 Nghị quyết, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 21 quyết định quy phạm pháp luật liên quan đến các nội dung, nhiệm vụ được phân cấp giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư, quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quản lý đất đai, quản lý xây dựng và quản lý du lịch. Một số quy định phân cấp đáng chú ý cụ thể như sau:
(1) Về quản lý ngân sách nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020; Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.
(2) Về quản lý đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
(3) Về quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức: Trên cơ sở các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, trong đó: Quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức Đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trong quản lý cán bộ, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh; quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; quy định khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
(4) Về quản lý đất đai: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình định đã ban hành quyết định ủy quyền thực hiện việc thu hồi đất, trong đó ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thu hồi đất trong trường hợp thu hồi đất quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013; quyết định ủy quyền phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để  phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 và năm 2019, trong đó ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.
(5) Lĩnh vực xây dựng: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định; quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
(6) Lĩnh vực du lịch: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định. Theo đó phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy hoạch phát triển ngành du lịch phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, lập hồ sơ công nhận di tích cấp tỉnh, quản lý hoạt động đối với các đại lý lữ hành đóng trên địa bàn huyện, các hoạt động của các loại hình du lịch; phối hợp với Sở Du lịch trong việc cấp mới, cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, công nhận khu du lịch cấp tỉnh…
Việc tăng cường thực hiện phân cấp gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giải quyết nhanh gọn thủ tục cho công dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chính sách xã hội, quản lý quy hoạch du lịch,... góp phần tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền địa phương cũng như của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hàng năm, theo lĩnh vực quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các sở, ban, ngành đối với UBND cấp huyện sau phân cấp nhằm kịp thời phát hiện để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ phân cấp đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Triển khai phân cấp theo Nghị quyết số 99/NQ-CP
Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (Nghị quyết 99), với mục tiêu thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế. Trong 06 nguyên tắc được nêu tại Nghị quyết 99 có 02 nguyên tắc gắn chặt với quá trình thực hiện phân cấp quản lý tại các địa phương cấp tỉnh, bao gồm: Thứ nhất, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; bảo đảm một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý; thứ hai, phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý và khả năng tiếp nhận phân cấp của địa phương, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.
Đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính, một trong những nội dung nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 99 thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ nhằm đẩy mạnh phân cấp gắn với cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính đó là: “Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để loại bỏ các quy định phải có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý.” Trong thực tiễn của công tác quản lý hiện nay, việc “chờ có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan cấp trên” đối với những nhiệm vụ đã được phân cấp là hạn chế, bất cập, thậm chí là những rào cản rất lớn, gây cản trở cho việc thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm giảm tính hiệu lực, hiệu quả của các quy định về phân cấp quản lý. Phân cấp chỉ thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí để làm cơ sở phân cấp và tăng cường tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra sau phân cấp.
Từ kết quả thực hiện giai đoạn 2016 – 2019 và những mục tiêu, yêu cầu trong định hướng phân cấp tại Nghị quyết 99 nêu trên, Bình Định đang yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá một cách toàn diện, chi tiết, thận trọng, kỹ lưỡng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới./.

Lê Dũng Linh,
Phòng KSTTHC, VPUBND Bình Định