Hà Tĩnh phấn đấu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ về cải cách hành chính

30/03/2020

Với sự cải thiện đáng kể về thứ hạng các chỉ số quan trọng (xếp thứ 13 về chỉ số cải cách hành chính (ParIndex), thứ 23 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thứ 07 về chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2018), Hà Tĩnh đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2017 theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30/6/2017) nhằm quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc, chế độ trách nhiệm của Trung tâm phục vụ hành chính công và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 
 
Ảnh: Giao diện Website Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Đến nay, số lượng thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công là 1.331 thủ tục; trong đó, có 1.262 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, 20 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, 49 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh. Ngày 15/ 03/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa ngành điện với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 761/QĐ-UBND).
Tính đến ngày 16/12/2019, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận giải quyết 877.654 hồ sơ; đã giải quyết 870.174 hồ sơ (trong đó, xử lý đúng hạn 868.651 hồ sơ, trả quá hạn 1.523 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,97% đúng hạn). Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 877.562 hồ sơ, bao gồm 686.565 hồ sơ đúng hạn và 1.520 hồ sơ quá hạn. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 22/02/2020, tỉnh đã tiếp nhận 33.452 hồ sơ, xử lý 27.657 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,4%. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật thường xuyên, liên tục, công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Hà Tĩnh.
Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Tính đến nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp chính quyền của tỉnh Hà Tĩnh đều có mạng nội bộ, được kết nối internet; toàn bộ các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và 231/262 Ủy ban nhân dân cấp xã có Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử. Tỉnh đã cấp chữ ký số trong giao dịch điện tử cho 100% thủ trưởng các cấp Sở, ban, ngành, huyện thị. Việc trao đổi văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã với các cơ quan cấp tỉnh, huyện đạt 95%.
Ngày 17/6/2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và thực hiện áp dụng chữ ký số cá nhân trong gửi, nhận văn bản điện tử. Theo thống kê, từ ngày 12/03/2019 khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia đến ngày 24/02/2020, tỉnh Hà Tĩnh đã gửi 2.972 văn bản và nhận 6.680 văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo đó, tỷ lệ gửi văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia của tỉnh Hà Tĩnh đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tích hợp chữ ký số đạt mức cao là 90%.
Tỉnh còn triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh với 1.461 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện tích hợp, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

 
Ảnh: Giao diện Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh 
(https://dichvucong.hatinh.gov.vn/)
 

Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục
Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành 04 nhóm chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia (bao gồm: tích hợp thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại và Đổi giấy phép lái xe; đăng nhập một lần SSO; đồng bộ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; bố trí máy chủ bảo mật), tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên toàn tỉnh còn thấp. Theo thống kê trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/12/2019, tỉnh mới chỉ tiếp nhận 16.704  hồ sơ trực tuyến trong tổng số 870.174 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,92%); việc thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính còn có nhiều hạn chế, nhất là liên thông giữa sở, ngành với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.
Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa đạt yêu cầu. Tính đến ngày 24/02/2020, tỉnh mới chỉ thực hiện đồng bộ được 344 hồ sơ, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đồng bộ; số lượng hồ sơ tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia còn ở mức rất thấp, mới xử lý 07/89 hồ sơ thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại tiếp nhận qua Cổng.
Công tác xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp vẫn còn tình trạng chậm trễ, chưa thực hiện triệt để. Cụ thể là tỉnh chưa có văn bản trả lời 01 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về việc chậm trễ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mặc dù đã quá thời hạn xử lý.
Những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
Để triển khai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chính phủ điện tử trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính (Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính).
2. Thực hiện tốt kiểm soát quy định thủ tục hành chính, ngay từ khâu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường rà soát, đánh giá, phát hiện, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính để đảm bảo cung cấp thông tin về thủ tục, dịch vụ công kịp thời, chính xác, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
3. Hoàn thành tốt việc đồng bộ trạng thái của tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh; tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
4. Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
5. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng và gửi, nhận văn bản điện tử; tổ chức liên thông các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại địa phương trong tháng 6/2020 theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ xử lý nhanh chóng, kịp thời.
Với nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm đạt được mục tiêu tổng quát là xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp, đến năm 2030 đạt GRDP bình quân đầu người nằm trong 20 tỉnh hàng đầu cả nước./.
 
Phùng Thị Thu Hà
Phòng KSTTHC Khối Kinh tế ngành