UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ

07/05/2019

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, ngày 02/5/2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Kế hoạch đặt mục tiêu là hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phê duyệt, triển khai Đề án An Giang điện tử, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã cụ thể hóa các mục tiêu bằng các chỉ tiêu chủ yếu trong 02 giai đoạn 2019 - 2020, 2021 - 2025 và đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, theo chỉ đạo, hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các nội dung liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử, công tác văn thư, lưu trữ điện tử; tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, gồm các nhiệm vụ như: triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành trong quá trình xây dựng, thực hiện Đế án An Giang điện tử trên địa bàn tỉnh; xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp; hoàn chỉnh trục kết nối (ESB); tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Thứ ba, xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, gồm các nhiệm vụ như: Tiếp nhận sự chuyển giao Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2020; thí điểm hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn của Trung ương; tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.

Thứ tư, bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, trong đó tập trung vào việc huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính quyền điện tử tỉnh, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với người dân, doanh nghiệp); tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính quyền điện tử tỉnh, Chính phủ điện tử;…

Thứ năm, thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi. Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. Ban chỉ đạo có chức năng chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang tiến tới xây dựng “An Giang điện tử” và tạo tiền đề để ứng dụng các tiến bộ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các ngành kinh tế, dịch vụ của tỉnh.

Để đảm bảo Kế hoạch đề ra đạt kết quả, UBND tỉnh đã phân công cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời yêu cầu các cơ quan này có Kế hoạch hoặc lồng ghép Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình để triển khai Kế hoạch này; định kỳ hàng quý thực hiện báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Thúy Quỳnh
Cục Kiểm soát TTHC