Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

03/05/2019

Theo Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019, đến nay, tỉnh đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tại 1919/ sở, ban ngành và 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố, với 683 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 180 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4.

Về kết quả công bố, công khai và nhập dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC: UBND tỉnh đã ban hành 08 Quyết định công bố Danh mục TTHC, trong đó số lượng TTHC công bố áp dụng tại địa phương là 87 TTHC, số lượng TTHC hủy bỏ, bãi bỏ là 14 TTHC; bên cạnh việc nhập sửa đổi, bổ sung thông tin TTHC trên CSDLQG về TTHC, các bộ TTHC ngay sau khi UBND tỉnh công bố đều được các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc tại nơi thực hiện TTHC; đồng thời, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Về kết quả giải quyết TTHC: Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 395.269 hồ sơ, trong đó, cấp tỉnh là 109.231 hồ sơ, cấp huyện là 18.415 hồ sơ, cấp xã là 267.623 hồ sơ. Trong số 395.269 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, có 373.337 hồ sơ đã được giải quyết (trong đó có 642 hồ sơ trả quá hạn) và 21.932 hồ sơ đang giải quyết (trong đó có 34 hồ sơ quá hạn). Tổng số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa là 366.888 (trong đó có 642 hồ sơ quá hạn).

Về kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính: Trong Quý I/2019, tỉnh đã tiếp nhận 05 PAKN về TTHC, trong đó có 03 PAKN đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan giải quyết, trả lời, 02 PAKN đang được xử lý theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Chẳng hạn, số hồ sơ đang giải quyết quá hạn và hồ sơ trả quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trưởng, nguyên nhân chủ yếu là do công dân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, đặc biệt trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh đã đề ra 11 nội dung trong phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2019, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế một số văn bản QPPL quy định về kiểm soát TTHC; đẩy mạnh hoạt động truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, thường xuyên đưa tin, bài về công tác kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Nguyễn Tú Quyên
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính