Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/05/2019

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 nhằm xây dựng chính quyền điện tử, bắt kịp xu thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Mục đích của Kế hoạch nhằm hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ đó nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của tỉnh trong tình hình mới; hướng tới xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả cao; giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bên vững.

Kế hoạch cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn (giai đoạn 2019 - 2020; 2021 - 2025) với 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

Một là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, ban hành các văn bản đảm bảo điều kiện thuận lợi và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về triển khai ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về hình thức, phương thức để phổ biến, phổ cập lộ trình, kết quả quá trình xây dựng chính quyền điện tử, kết quả hiện đại hóa nền hành chính đến với người dân, doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương giao, các chính sách, pháp luật trong xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và phát triển kinh tế xã hội.

Hai là, xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử của tỉnh: Hoàn thành cập nhật, nâng cấp Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chung cấp tỉnh; liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương để khai thác các thông tin, CSDL quốc gia, như: dân cư, tài nguyên môi trường, tài chính, thuế, hải quan, bảo hiểm, an ninh xã hội,…; thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (thuê dịch vụ công nghệ thông tin) nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có; tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống sự cố, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Ba là, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử của tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện chuyên đổi số hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số: Nâng cấp, hoàn thiện các tính năng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang, tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bốn là, xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn chế chặt chẽ với an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, theo đó yêu cầu tăng cường các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các nội dung về an toàn thông tin theo hướng dẫn quy định về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức như công an, quân đội, cơ yếu, thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp về CNTT để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin; triển khai theo lộ trình dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân và doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước trong từng giai đoạn.

Năm là, bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng chính quyền điện tử: Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trọn gói do các doanh nghiệp CNTT cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành; xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với người dân, doanh nghiệp); tích cực truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền điện tử; nghiên cứu, triển khai họp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm về xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm đúng pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm phù họp với thê mạnh của các đôi tác, không phụ thuộc vào một đôi tác duy nhất, đặc biệt trong vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo đảm không lộ lọt thông tin, bí mật nhà nước, làm chủ công nghệ và mã nguồn hệ thống.

Sáu là, thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp là Trưởng ban chỉ đạo công tác này trên toàn tỉnh. Tổ công tác giúp việc cho Trưởng ban đóng vai trò là cơ quan bảo đảm thực thi triển khai các nội dung theo kế hoạch hành động, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh là hai cơ quan chính trong việc gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đxây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP và Kế hoạch này; xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính điện tử thống nhất trên địa bàn tỉnh làm cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 17/NQ-CP và Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật; tổ chức thuê dịch vụ, giao nhiệm vụ cho tổ chức, doanh nghiệp CNTT thực hiện giám sát an toàn thông tin và kiểm tra, thử nghiệm xâm nhập đối với các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử…; theo dõi, đôn đốc, tổng họp, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP và Kế hoạch này, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc.
Việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải phát trọng tâm về phát triển Chính phủ điện tử theo yêu cầu của Chính phủ./.

Nguyễn Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính