Kết quả công tác kiểm soát TTHC Quý I của Bình Thuận và phương hướng nhiệm vụ Quý II

01/05/2019

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2019 của Tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, các nội dung thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Về công bố danh mục TTHC, công khai TTHC
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 07 Quyết định công bố danh mục TTHC của 07 sở, ngành với tổng số 150 TTHC gồm: công bố mới 12; sửa đổi, bổ sung 111, bãi bỏ 27 TTHC. Trong các quyết định công bố nói trên, ngoài các thông tin được công bố theo quy định thì còn lồng ghép thêm các thông tin về nơi tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã,…) và mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đối với từng TTHC. Các TTHC đã được tỉnh cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tính đến thời điểm hiện tại đã cập nhật, công khai 2038 TTHC (cấp tỉnh 1632, cấp huyện 344, cấp xã 140, các cơ quan khác 12 TTHC).
Về tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Tỉnh đã tiếp nhận tổng số 167.951 hồ sơ. Trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết là 160.213 (Giải quyết đúng hạn 158.723 hồ sơ, giải quyết quá hạn 1.490 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết là 7.738 (Chưa đến hạn là 6.156 hồ sơ, đã quá hạn là 1.582 hồ sơ).
Trong tổng số 3.072 hồ sơ giải quyết quá hạn thì cấp tỉnh có 53 hồ sơ (lĩnh vực: cấp phiếu lý lịch tư pháp, xây dựng); cấp huyện 2.916 hồ sơ và cấp xã 103 hồ sơ (chủ yếu ở các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên môi trường, lao động thương binh xã hội, công thương, xây dựng,…). Nguyên nhân trễ hạn chủ yếu như sau:
Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (cấp tỉnh) trễ hạn do phải chờ kết quả tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích của cơ quan Công an (Công an tỉnh đối với những trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú trong tỉnh; Bộ Công an đối với những trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài) và những trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích. Các hồ sơ bị trễ hẹn nói trên, đơn vị đều gửi thư xin lỗi đến cá nhân nộp hồ sơ.
Các hồ sơ trễ hạn ở cấp huyện và cấp xã là do sự phối hợp chưa tốt giữa các đơn vị liên quan trong thực hiện các TTHC có tính chất liên thông. Riêng đối với lĩnh vực đất đai, đa số hồ sơ trễ hẹn ở lĩnh vực cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Hồ sơ cấp đổi phần lớn thửa đất tại Giấy chứng nhận và ranh giới tại thực địa thay đổi quá lớn, do đó công tác đo đạc gặp nhiều khó khăn; đối với hồ sơ cấp mới và chuyển mục đích sử dụng đất thì số lượng  tiếp nhận rất nhiều nhưng công chức chuyên môn phụ trách rất ít người. Ngoài ra, khi thực hiện giải quyết hồ sơ về lĩnh vực đất đai, một số trường hợp có phát sinh vấn đề tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện,… gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết.
Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Trong Quý I, tỉnh không tiếp nhận PAKN mới, đã tiếp tục xử lý và công khai với 03 PAKN từ kỳ trước chuyển qua.
Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh thường xuyên viết tin, bài, thực hiện các chuyên đề (phóng sự) để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh truyền hình, các trang web của đơn vị và cổng thông tin của tỉnh) liên quan đến công tác cải cách, kiểm soát TTHC, về hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và đặc biệt nhằm đẩy mạnh các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ưu điểm
Trong Quý I năm 2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo và các Sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai đầy đủ nội dung  kiểm soát TTHC đúng theo Kế hoạch đã ban hành. Kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu công bố danh mục TTHC của các sở, ngành. Tổ chức và triển khai có hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Việc giải quyết TTHC công khai, minh bạch, đúng quy định; công chức, viên chức có thái độ ứng xử phù hợp trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.
Khó khăn, vướng mắc
Việc công bố TTHC của một số Bộ, ngành chưa nhất quán và nội số nội dung chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Nhiều TTHC có thông tin quy định chưa cụ thể, chưa rõ ràng (đặc biệt là các TTHC không quy định thời gian giải quyết) gây khó khăn trong việc giải quyết TTHC cũng như không thể xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Một số bộ, ngành chưa cập nhật kịp thời các Quyết định công bố TTHC và các nội dung chi tiết của TTHC lên CSDL quốc gia về TTHC làm cho địa phương không thể “địa phương hóa” TTHC để công bố, niêm yết và khai thác, sử dụng kịp thời theo quy định.
Đội ngũ công chức kiểm soát TTHC ở một số đơn vị thuộc tỉnh thường xuyên thay đổi vị trí công tác nên việc triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC chưa ổn định và còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC ở các sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều công việc khác nhau nên chưa có sự quan tâm đúng mức về hoạt động kiểm soát TTHC.
Kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính chưa thu thập được nhiều thông tin phản ánh.
Một số ứng dụng phần mềm phục vụ công tác kiểm soát TTHC như: hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC,…chưa phù hợp với thực tế gây khó khăn cho công tác kiểm soát TTHC.
Đề xuất, kiến nghị
Các bộ, ngành Trung ương cần cập nhật đầy đủ và kịp thời các quyết định công bố và các TTHC của ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi bộ TTHC được công bố để các địa phương thuận lợi trong việc nhập, khai thác các dữ liệu liên quan, tránh việc địa phương phải khai báo mới TTHC; xây dựng các quy định về TTHC cần cụ thể và rõ ràng, đặc biệt là thời gian giải quyết và có hướng dẫn cho địa phương cách xử lý trong trường hợp pháp luật chưa quy định thời gian giải quyết TTHC; rà soát, cắt giảm hoặc bãi bỏ các TTHC chưa đảm bảo quy định và khó triển khai trong thực tế, các TTHC không có kết quả giải quyết; công bố nhóm các TTHC liên thông trong phạm vi ngành và lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện.
Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh việc nâng cấp phần mềm Quản lý đánh giá về kiểm soát TTHC đảm bảo theo các quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP; quan tâm và hỗ trợ địa phương trong việc khai thác, sử dụng các phần mềm có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; ban hành hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp; tổ chức tập huấn chuyên đề cho các địa phương trong việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.
Phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019
Tiếp tục thực hiện đầy đủ và đúng thời gian các nhiệm vụ trong Kế hoạch kiểm soát TTHC đã ban hành, trong đó chú trọng các nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức thực hiện mô hình 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã; ban hành Quy định tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch  rà soát, đánh giá TTHC năm 2019. Đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống một cửa, một cửa liên thông, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh. Sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được đầu tư. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC