Tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019

01/02/2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính  và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kế hoạch đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ gồm: (1) Hoàn thiện về thể chế công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (2) Công tác tổ chức, cán bộ; (3) Nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; (4) Công bố, công khai, thủ tục hành chính; (5) Đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính; (6) Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; (7) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; (8) Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; (9) Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; (10) Công tác khác (tuyên truyền hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện chế độ báo cáo…).

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, nội dung của từng nhóm công việc đều cụ thể, phân công rõ ràng cơ quan chủ trì, phối hợp, dự kiến kết quả và thời gian thực hiện. Trong đó, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thành phố có trách nhiệm chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với UBND tỉnh về tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất; Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khi có yêu cầu; Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Báo hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tuyên truyền hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC do UBND tỉnh ban hành là căn cứ quan trọng để các ngành, các cấp của tỉnh Hậu Giang triển khai có hiệu quả công tác này trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Hán Thị Hồng Vân,
Cục Kiểm soát TTHC