UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019

01/02/2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, kế hoạch đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ gồm: (1) Thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việ xây dựng kế hoạch, cập nhật thủ tục hành chính, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính, thực hiện chế độ báo cáo; (2) Công tác truyền thông vầ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí, tổ chức đoàn đi thực tế về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, nghiên cứu, đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, nội dung của từng nhóm công việc đều cụ thể, phân công rõ ràng cơ quan chủ trì, phối hợp, dự kiến kết quả và thời gian thực hiện. Trong đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị cho phù hợp; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 theo quy định; Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC do UBND tỉnh ban hành là căn cứ quan trọng để các ngành, các cấp của tỉnh Kiên Giang triển khai có hiệu quả công tác này trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Hán Thị Hồng Vân,
Cục Kiểm soát TTHC