Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

10/01/2019

Thực hiện quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, ngày 03/01/2019 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch là để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật. Kế hoạch nêu rõ yêu cầu đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo thẩm quyền và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC và công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC...
 
Ảnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cắt băng tại lễ Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch bao gồm 13 nhóm công việc cụ thể sau: (1) Công tác chỉ đạo điều hành; (2) nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức; (3) đánh giá tác động TTHC; (4) tham gia ý kiến đối với TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; (5) công bố, công khai TTHC; (6) rà soát, đánh giá TTHC; (7)  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; (8) thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (9) tổ chức thực hiện Đề án liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; (10) thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; (11) kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; (12) thực hiện truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC; (13) chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc vận hành, tổ chức hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC do UBND tỉnh ban hành là căn cứ quan trọng để các ngành, các cấp của tỉnh Sóc Trăng triển khai có hiệu quả công tác này trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.
 
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng