Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2019

Trong năm 2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Bình Thuận tiếp tục xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ then chốt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Tỉnh đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính, cụ thể như:

Ban hành danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại nhà để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, bắt đầu triển khai từ tháng 10 năm 2018, đến nay qua 02 tháng triển khai đã tiếp nhận tại nhà với hơn một trăm bộ hồ sơ.

Triển khai ứng dụng kết nối Zalo để cung cấp thông tin, tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan hành chính thông qua hệ thống phần mềm tích hợp tại Trung tâm hành chính công; triển khai khảo sát trực tiếp thông qua thiết bị Ipad đặt tại quầy tiếp nhận tại Trung tâm.

Ban hành Đề án thí điểm xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn thị xã La Gi theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 của UBND tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/20418 phê duyệt Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tổ chức Hội thi, sân khấu hóa để tuyên truyền về “Công chức trẻ với công tác cải cách hành chính”. Ban hành Kế hoạch về tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”.

Các sở, ban, ngành cùng ký cam kết rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Về công tác truyền thông
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Duy trì ổn định và mở rộng các chuyên mục Hộp thư truyền hình phản ánh những vấn đề bức xúc của tổ chức, người dân và trả lời của cơ quan chức năng liên quan trên Đài phát thanh – truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND cấp huyện,… Các đơn vị, địa phương công khai TTHC, hộp thư “Hỏi – Đáp” để tiếp nhận, trả lời các phản ánh kiến nghị trên Trang thông tin điện tử. Trung tâm hành chính công tỉnh đã thường xuyên đăng các tin, bài về hoạt động của Trung tâm trên Cổng thông tin điện tử, trên ứng dụng Zalo;…
 
Ảnh minh họa
 
Công tác kiểm soát TTHC
Trong năm 2018, tỉnh đã ban hành 17 Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương.

Công tác rà soát, đánh giá TTHC của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Trong năm 2018, tỉnh đã rà soát và kiến nghị Trung ương đơn giản hóa 03 TTHC trong đó đề nghị bãi bỏ 01 TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 02 TTHC. Bên cạnh đó, các sở, ngành đã rút ngắn thời gian giải quyết của 242 thủ tục (vượt chỉ tiêu 97 thủ tục so với kế hoạch tỉnh đề ra). Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết với 894/1812 thủ tục, đạt tỷ lệ 49,3%, thời gian rút ngắn bình quân 20%.

Về triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích với 1136 thủ tục. Trong năm 2018, đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả với 140.893 hồ sơ qua dịch vụ này. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho ngư dân tại các địa phương làm TTHC liên quan cấp giấy phép, hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh đã có công văn triển khai tiếp nhận trực tiếp tại các địa phương và giao cho Bưu điện chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh và hướng đến tiếp nhận tại nhà đối với các TTHC này. Tỉnh đã rà soát triển khai thí điểm tiếp nhận TTHC tại nhà với 22 TTHC.

Ngoài ra, hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Trong năm 2018, tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 9/28 cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện và tại 10 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 32%). Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 07 đơn vị, địa phương. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Toàn tỉnh có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 127/127 xã, phường, thị trấn; 04 cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương (Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội) và 02 doanh nghiệp nhà nước (Công ty điện lực Bình Thuận và Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận) thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Các đơn vị, địa phương rà soát đã đưa 100% TTHC được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 60 TTHC giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và trên 50 TTHC liên thông giữa các cấp.

Trung tâm Hành chính công tỉnh hoạt động đi vào nề nếp và phát huy có hiệu quả; trong năm 2018, đã tiếp nhận 34.346 hồ sơ; trong đó giải quyết đúng hẹn 32.482/32.484, đạt tỷ lệ 99,9%. Qua khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm có 5.258/5.267 ý kiến hài lòng và rất hài lòng, đạt tỷ lệ 99,8%.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng đã được đầu tư (thư điện tử công vụ, phần mềm QLVBĐH, phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử, Chữ ký số,…) nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2618/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với 286 dịch vụ công trực tuyến (216 mức độ 3 và 70 mức độ 4). Tính đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh là 450 dịch vụ (gồm 265 mức độ 3 và 185 mức độ 4).

Một số tồn tại hạn chế
Ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức trong giải quyết hồ sơ hành chính của một số công chức, viên chức chưa cao, chất lượng phục vụ còn hạn chế; tình trạng hồ sơ trễ hẹn chưa được khắc phục triệt để.

Mức độ và hiệu quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; mức độ sử dụng của tổ chức, cá nhân còn thấp. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, Bình Thuận xác định trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nội dung như:

Gắn công tác cải cách hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính theo từng năm và giai đoạn, đảm bảo đạt kết quả tốt, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC