Kết quả kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018 của tỉnh Tây Ninh

07/11/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018, từ ngày 24-28/9/2018, Đoàn kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra tại 16/19 sở, ban, ngành tỉnh; 9/9 UBND cấp huyện và 18/95 UBND cấp xã.

 
Ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND thành phố Tây Ninh
 
 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018 (công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách và kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước).

1. Kết quả đạt được

Về công tác chỉ đạo, điều hành
Trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh, các cơ quan có tổ chức triển khai và cụ thể hóa bằng Kế hoạch CCHC của từng cơ quan theo đúng nhiệm vụ được giao. Các văn bản chỉ đạo và thông tin liên quan đến CCHC được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua các cuộc họp ở địa phương, báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các Đài phát thanh cấp huyện và cấp xã, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của từng cơ quan.

Cải cách thể chế
Các cơ quan xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL ban hành trong giai đoạn 2014 – 2018, thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL. Việc ban hành VBQPPL của địa phương, tham mưu ban hành VBQPPL của các Sở, ngành tỉnh cơ bản được thực hiện theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.

Cải cách thủ tục hành chính
Hiện nay, tất cả các sở, ngành tỉnh được kiểm tra đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố, công khai toàn bộ danh mục TTHC tại 03 cấp chính quyền theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.  Đã cập nhật, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; đã bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ chính sách đúng theo quy định.  Các sở, ngành tỉnh đã kết hợp việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong việc công bố danh mục TTHC của ngành, lĩnh vực; đối với UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch và thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Làm tốt công tác này có Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Y tế...

Các cơ quan được kiểm tra đã niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC và trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan, địa phương. Các cơ quan triển khai rà soát TTHC, một số cơ quan như Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh…đã hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thông qua phương án rà soát, đơn giản hóa các TTHC trong năm 2018 theo đúng Kế hoạch.

Cải cách tổ chức bộ máy
Các cơ quan được kiểm tra đang xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã rà soát, cân đối tỷ lệ biên chế theo chủ trương của tỉnh để xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của đơn vị và đã được phê duyệt. Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức, viên chức tại các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã từng bước hoàn thiện đúng theo yêu cầu về số lượng người làm việc đối với từng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Đề án vị trí việc làm của từng cơ quan đã được phê duyệt. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC
Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có ban hành và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của cơ quan, có cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh. Đánh giá, phân loại CCVC được triển khai thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của UBND tỉnh ban hành theo năm.

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp phần lớn được các cơ quan thực hiện đúng thời gian quy định, nhưng vẫn còn cơ quan giải quyết hồ sơ trễ hạn, trong đó tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan có bố trí đầy đủ các trang thiết bị và đáp ứng theo quy định. Một số cơ quan, địa phương đã quan tâm bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, năng lực theo quy định. Các cơ quan thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Ảnh: Trụ sở của Trung tâm Hành chính công tỉnh

 
Cải cách tài chính công
Các cơ quan thực hiện tốt cơ chế tự chủ tại cơ quan; ban hành đầy đủ Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc. Một số cơ quan đã thực hiện tốt việc tiết kiệm kinh phí tự chủ được ngân sách cấp để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; có dự toán kinh phí để chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
Hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) đã được 100% các các sở, ngành, địa phương triển khai sử dụng. Trang thông tin điện tử của các cơ quan tiếp tục được  duy trì và khai thác sử dụng từng bước ổn định, các thông tin mới liên quan đến từng cơ quan, địa phương như thông tin về CCHC, TTHC, văn bản pháp luật mới có cập nhật tin, bài viết thường xuyên, liên tục và đầy đủ theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc đúng quy định. Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến hầu hết các cơ quan đều thực hiện trả lời câu hỏi đúng hạn khi có phát sinh.

Hệ thống một cửa điện tử được triển khai ở hầu hết các cơ quan thông qua thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời, hầu hết các cơ quan ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và các quy chế, quy định, sử dụng đúng quy định các hệ thống thông tin và hạ tầng đã triển khai, trang bị.

Các cơ quan tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO vào hoạt động cơ quan; góp phần hạn chế tình trạng lạm quyền, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Vai trò, trách nhiệm từng cá nhân quy định rõ ràng, qua đó lãnh đạo có thể đánh giá về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của công chức một cách khách quan hơn.

2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã làm được như trên, qua kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai sót, hạn chế như: Vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa ngành tài nguyên môi trường và ngành thuế khi có hồ sơ giải quyết trễ hẹn cho tổ chức, cá nhân; công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở nhiều cơ quan vẫn còn thụ động, hạn chế; tại thời điểm kiểm tra, hầu hết UBND cấp huyện chưa trình UBND tỉnh quyết định thông qua phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2018; việc cập nhật các quy trình trên hệ thống một cửa điện tử còn chậm; việc cập nhật Hệ thống thông tin kinh tế xã hội một số đơn vị chỉ cập nhật quý, dẫn đến khi cần số liệu chỉ đạo điều hành tại thời điểm lấy báo cáo chưa chính xác;…

3. Kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra
Từ kết quả kiểm tra cụ thể, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm minh và kịp thời những CBCCVC có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ mang tính hình thức, đối phó; lấy kết quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC hàng năm là tiêu chí đầu tiên để quyết định thi đua, khen thưởng và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu của từng cơ quan, địa phương; khắc phục triệt để tình trạng yêu cầu thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, không đùn đẩy, yêu cầu người dân, doanh nghiệp thực hiện thay nhiệm vụ của công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích...và tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC; nêu gương những cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức có sáng kiến CCHC, tận tâm, tận tụy trong phục vụ nhân dân.

Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh