Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

07/11/2018

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Công nghiệp nặng và Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị đơn giản hóa đối với nhóm TTHC quy định chung việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở hoặc tham gia ý kiến với báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Nhóm B, dự án Nhóm C, thủ tục thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung.

Đối với nhóm TTHC quy định chung việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở hoặc tham gia ý kiến với báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Nhóm B và dự án Nhóm C kiến nghị quy định mẫu Tờ trình dùng chung trong việc xin lấy ý kiến lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật, giảm số bộ hồ sơ phải nộp từ 03 bộ hồ sơ xuống còn 02 bộ hồ sơ, quy định cụ thể thành phần hồ sơ phải nộp để thực hiện nhóm TTHC này.

Đối với thủ tục thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 20 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc.

Việc đơn giản hóa các TTHC nêu trên sẽ giúp cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa hoặc sáng kiến cải cách TTHC không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh cho các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh