Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường

11/10/2018

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 04 nhóm TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kết quả đề xuất phương án đơn giản hóa cụ thể như sau:

Đối với nhóm TTHC cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 115 ngày xuống còn 37 ngày làm việc. Đồng thời, đề nghị cho thực hiện song song các bước xử lý hồ sơ quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
Để thực thi phương án đơn giản hóa, Tây Ninh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 60 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016. Lợi ích mang lại sẽ tiết kiệm được 15.988.400 đồng/giấy phép, cắt giảm 33,2% chi phí.

Đối với nhóm TTHC cấp đổi (cấp lại) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Đề nghị bỏ một số nội dung trong Mẫu 10/ĐK, cụ thể: Tại mục 4 phần I: bỏ các cụm từ “tờ bản đồ số”, “thửa đất số”, “diện tích (m2)”, “nội dung thay đổi khác”. Tại mục 5 phần I: bỏ các cụm từ “loại tài sản”, “nội dung thay đổi”.
Kiến nghị sửa đổi Mẫu 10/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Lợi ích mang lại sẽ giúp tiết kiệm được 25.300 đồng/giấy, tỷ lệ cắt giảm chi phí 25%.

Đối với nhóm TTHC cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết đối với TTHC này từ 35 ngày làm việc xuống còn 23,5 ngày làm việc.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 36/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Lợi ích mang lại sẽ tiết kiệm được 2.528.800 đồng/giấy phép, tỷ lệ cắt giảm chi phí 32,58%.

Đối với nhóm TTHC cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết đối với TTHC này từ 65 ngày làm việc xuống còn 21 ngày làm việc. Đề nghị khi người phụ trách kỹ thuật lập đề án thăm dò nước dưới đất thực hiện 03 đề án cùng lúc thì chỉ cần nộp 01 bản sao bộ hồ sơ năng lực để cơ quan tiếp nhận giám sát.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 35 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. Lợi ích mang lại sẽ giúp tiết kiệm được 9.146.800 đồng/giấy phép, giảm 23,49% chi phí.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh tới các bộ, ngành xem xét. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh