Hà Nội liên thông giải quyết thủ tục hành chính để thu hút nhân lực là người nước ngoài

05/07/2018

Nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa phát triển kinh tế, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút nhân lực có trình độ kỹ thuật, chuyên gia là người nước ngoài trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC) cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018).
 

Theo Quy chế, việc thực hiện liên thông TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động được áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cổng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp; người nộp hồ sơ là người sử dụng lao động nước ngoài hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động.
 
Các đại biểu dự hội nghị triển khai quy chế phối hợp tại Sở Tư pháp Hà Nội


Về quy trình thực hiện liên thông
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động cho người nước ngoài. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến hoặc do người nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến cấp phiếu lý lịch tư pháp. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tham gia vào việc chuyển hồ sơ hành chính giữa các cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và Công an thành phố; nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC theo nhu cầu của người nộp hồ sơ và được thu cước theo dịch vụ bưu chính.    

Người nộp hồ sơ chỉ phải nộp một bộ hồ sơ gồm các thành phần theo quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cho cơ quan tiếp nhận là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với những giấy tờ trùng nhau giữa hai TTHC, người nộp hồ sơ chỉ cần nộp một bản có chứng thực hoặc một bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Đối với cách thức nộp hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người nộp hồ sơ sẽ được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn kê khai TTHC liên thông, thu phí, viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; sau khi hồ sơ được chuyển sang Sở Tư pháp sẽ được nhận phiếu hẹn điện tử (bản scan, có chữ ký số). Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, trong thời hạn ½ ngày, Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản điện tử cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về lý do, nội dung cần bổ sung hồ sơ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người nộp thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

Đối với cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, qua mạng điện tử: Người nộp hồ sơ truy cập Cổng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn) thực hiện khai, nộp hồ sơ theo hướng dẫn. Trong thời hạn ½ ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ và phí qua dịch vụ bưu chính, Sở Tư pháp phát hành phiếu hẹn trả kết quả lý lịch tư pháp (bản scan, có chữ ký số), gửi qua thư điện tử tới người nộp hồ sơ và Sở lao động-Thương binh và Xã hội, phiếu hẹn được dùng làm căn cứ thay thế phiếu lý lịch tư pháp để tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trực tuyến. Người nộp hồ sơ tiếp tục thực hiện việc khai, nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam (địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn), tại phần thông tin phiếu lý lịch tư pháp được đính kèm phiếu hẹn trả kết quả lý lịch tư pháp. Trong thời hạn ½ ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ cấp giấy phép lao động trực tuyến.

Cách thức và thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ được các cơ quan chức năng  thực hiện theo quy định pháp luật và thực hiện thông qua 9 bước với tổng số thời gian giải quyết không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của 02 TTHC nêu trên. Nếu nộp hồ sơ sau 15h00’, thời điểm tính hẹn trả kết quả được tính từ ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thêm thông tin hoặc cần bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Công an Thành phố thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 02 ngày làm việc.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp thực hiện công khai quy trình liên thông, đảm bảo các điều kiện cần thiết và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, cách sử dụng hệ thống dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công chức làm công tác này; triển khai thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài biết, thực hiện khi có nhu cầu.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi việc thực hiện quy chế, làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố và các cơ quan có liên quan để trao đổi, thống nhất và trình UBND Thành phố quyết định việc xem xét sửa đổi Quy chế.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp và hướng dẫn Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện liên thông TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền về các dịch vụ công và TTHC liên thông tại Quy chế này.  

Công an Thành phố thực hiện đúng thời hạn xác minh thông tin lý lịch tư pháp theo quy chế.

Sở Tài chính hướng dẫn việc thu phí, lệ phí và lập dự toán và bố trí kinh phí thực hiện liên thông TTHC.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phối hợp cơ quan chức năng để bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC./.
 
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC