Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/05/2018

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn, ngày 24/4/2018, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thu thập thông tin dân cư.
 

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh, là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo 896 tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; biên soạn tài liệu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí, công an các địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin về dân cư cho các cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng có liên quan bảo đảm việc thu thập thông tin về dân cư được đầy đủ, chính xác, đúng quy định; chỉ đạo công an cấp huyện chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, thu thập thông tin dân cư; phối hợp cơ quan tài chính cùng cấp dự toán kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức thu thập thông tin về dân cư; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 896 Trung ương theo quy định.

Sở Tư pháp khẩn trương chỉ đạo các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp công an cấp xã thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai xót trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân bảo đảm chính xác, kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài về tình hình, tiến độ thực hiện; vị trí, vai trò của việc thu thập thông tin về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND các huyện, thành phố, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1775/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Căn cước công dân; chỉ đạo các ban, ngành và UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và đến từng hộ gia đình, từng công dân; phối hợp cơ quan công an tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức triển khai thu thập thông tin dân cư.

Sở Tài chính khẩn trương dự toán kinh phí trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thu thập thông tin, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.  

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC