Dự kiến phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Điện Biên chưa đạt mục tiêu

11/04/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn thành bước đầu việc rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phương án đơn giản hóa của tỉnh Điện Biên dự kiến đề xuất cắt giảm (bãi bỏ) 13 báo cáo và đơn giản hóa 13 báo cáo trong tổng số 117 báo cáo định kỳ.

Hoàn thành kết quả bước đầu
Theo kết quả hệ thống hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tổng số 117 báo cáo. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân đã giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn thành bước đầu công tác rà soát và có văn bản gửi xin ý kiến các cơ quan có liên quan trước khi phê duyệt, trong đó dự kiến đề xuất đơn giản hóa 26/117 báo cáo định kỳ (chiếm 22,2%) theo hướng cắt giảm 13 báo cáo và đơn giản hóa 13 báo cáo. Thực tế, việc hệ thống hóa, rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của tỉnh Điện Biên đã được tiến hành trên cơ sở bám sát theo quy định của Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước ban hành tại quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, kết quả rà soát đã đưa ra được những đề xuất bước đầu, đúng với phạm vi thực hiện, hình thức, kỹ thuật trình bày, các biểu mẫu danh mục, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ đáp ứng yêu cầu và hướng dẫn.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa toàn diện, triệt để hơn
Bên cạnh kết quả đạt được, kết quả rà soát và dự kiến phương án đơn giản hóa của tỉnh Điện Biên vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Theo Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tổng số báo cáo định kỳ của tỉnh là 117 báo cáo, đồng thời theo báo cáo kết quả rà soát tại phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của tỉnh đã rà soát 117/117 báo cáo. Tuy nhiên, số báo cáo định kỳ của tỉnh đề xuất cắt giảm chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu tại Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (mới đề xuất 13/117 chiếm 11,1% trong khi mục tiêu Đề án yêu cầu cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ).
 

Ảnh 1. Yêu cầu rà soát chế độ báo cáo


Bên cạnh đó, một số nội dung phương án đơn giản hóa mới chỉ xem xét, đánh giá trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý mà chưa đánh giá dựa trên tổng thể mối quan hệ với các ngành, lĩnh vực khác, cũng như chưa xem xét đầy đủ các yếu tố cần thiết, trùng lặp, chồng chéo, khả năng kế thừa, khai thác thông tin,…nên kết quả còn chưa thật toàn diện, triệt để như: Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và Báo cáo công tác thanh tra , giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng có các nội dung trùng lặp nhau nên có thể nghiên cứu để xem xét cắt giảm, đơn giản hóa 01 chế độ báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hay việc tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi nghề phổ thong là một nhiệm vụ của khảo thí và kiểm định quản lý chất lượng giáo dục địa phương, từ đó có thể đề xuất cắt giảm 02 chế độ báo cáo định kỳ nhằm giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo,…Bên cạnh đó, một số phương án đơn giản hóa được đề xuất nhưng lý do chung chung, thiếu thuyết phục như: Đề xuất giảm tần xuất báo cáo từ 16 lần/năm xuống còn 04 lần/năm của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác định kỳ hàng tháng, quý, năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng chỉ với lý do “giảm tần xuất báo cáo tháng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo”,…Như vậy, xét theo mục tiêu, yêu cầu của Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kết quả rà soát của Điện Biên mới chỉ là kết quả bước đầu và còn nhiều nội dung cần phải tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo tính toàn diện, triệt để, cắt giảm tối đa gánh nặng hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Nguyễn Quang Chất,
Cục Kiểm soát TTHC