Năm 2018, Hà Nội quyết tâm nâng hạng Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh

10/04/2018

Chỉ số PCI của Hà Nội năm năm 2017 đứng thứ 13/63, chỉ số PAR INDEX năm 2016 vươn lên đứng thứ 03/63 địa phương. Tuy nhiên, Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 và năm 2017 Hà Nội đứng ở nhóm có điểm thấp nhất so với các địa phương trong cả nước.

Không bằng lòng với điểm xếp hạng PAPI nêu trên, bên cạnh việc tiếp tục duy trì và nâng điểm chỉ số PCI, PAR INDEX, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 (Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018) với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố, tập trung ở cấp chính quyền cơ sở, đặc biệt là 100% xã, phường, thị trấn.
 
Toàn ảnh Lễ công bố Chỉ số PAPI năm 2016.
 

PAPI là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh chân thực tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; PAPI hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và 92 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm:
(i) Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng, thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, tập trung tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; những nội dung chính quyền phải công khai để người dân biết, nội dung người dân được bàn và quyết định; nội dung người dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; nội dung người dân được quyền giám sát. Đặc biệt, đối với những khoản đóng góp (xã hội từ thiện, xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới…) phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ do người dân quyết định thực hiện và quyết định mức đóng góp, có giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân. Tổ chức tốt việc bầu cử các chức danh lãnh đạo, người đại diện của tổ chức … ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và xử lý nghiêm nhữg trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

(ii) Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Công khai hộ nghèo và các chính sách xã hội cho người nghèo bảo đảm đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời gian, cách thức thực hiện và đối tượng để nhân dân biết, nhân dân bàn và giám sát. Tiếp thu, xử lý kịp thời, công khai ý kiến của nhân dân đối với những trường hợp thực hiện không đúng các quy định về hộ nghèo và chính sách xã hội cho hộ nghèo. Công khai ngân sách, danh mục thu, chi cấp xã ở khu dân cư để nhân dân biết và giám sát; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư. Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương…

(iii) Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân
Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân.Tập trung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, uy tín, hiệu quả hoạt động của cán bộ thôn, xã, các tổ chức đoàn thể, đại biểu hội đồng nhân dân xã, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

(iv) Kiểm soát tham nhũng lĩnh vực công
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng chống tham nhũng để người dân biết, giám sát. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, chống phiền hà, sách nhiễu trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi tham nhũng cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
Tiếp tục mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, nâng cao chất lượng và công khai, minh bạch công tác tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động vào cơ quan hành chính nhà nước.

(v) Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC
Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Đặc biệt chú trọng các TTHC trong lĩnh vực chứng thực, xác nhận của chính quyền cấp xã, hành chính công cấp xã, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tăng số lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

(vi) Cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cơ sở
Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của mạng lưới y tế cấp huyện. Cải tiến quy trình quản lý trong khám, chữa bệnh y tế dự phòng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin khám chữa bệnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Mở rộng các hình thức đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại cho các bệnh viện. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho cán bộ, viên chức ngành y. Tiếp tục thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, từ khâu cấp phát thẻ đến thanh toán chế độ bảo hiểm y tế và nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế.

Về trách nhiệm triển khai thực hiện
UBND thành phố giao chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tới cấp xã và chỉ đạo chủ tịch UBND cấp xã xây dựng kế hoạch của xã để bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện.
Giao Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Đưa nội dung thực hiện kế hoạch thành một tiêu chí thành phần để xác định chỉ số CCHC năm 2018 của khối quận, huyện, thị xã; chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố để kiểm tra việc triển khai kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị.
Các sở, ngành có liên quan, gồm: Văn phòng UBND thành phố, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị năm  và báo cáo UBND thành phố theo quy định./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính