Năm 2018, Hải Phòng quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

12/01/2018

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với nhiều nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện cụ thể
 

Theo Quyết định số 3538/KH-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ về cải cách hành chính, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trong đó, Hải Phòng chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện một cửa, một cửa liên thông với một số nhiệm vụ cụ thể như: (1) Tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Chỉ thị số 34/CT-UBND của UBND thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; (2) Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian, giảm chi phí và giảm hồ sơ ở một số lĩnh vực liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh (đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng,…); (3) Thực hiện hiệu quả rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ và ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo; (4) Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; (5) Thực hiện hiệu quả, nâng cao số lượng hồ sơ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; (6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4; (7) Tiếp nhận và xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
 
Nguồn - Internet

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND thành phố đã đưa ra rất nhiều chỉ tiêu thực hiện, nổi bật như: Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 được Chính phủ giao; Hoàn thành 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn thành phố; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 95% trở lên; 100% thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3, 4 (trong đó 40% hồ sơ giải quyết ở mức độ 3 và 30% hồ sơ giải quyết ở mức độ 4); Hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; …
Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, trong đó xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp. Đặc biệt, Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, đánh giá về tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, công việc UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Với quyết tâm và các chỉ tiêu thực hiện nêu trên, hy vọng năm 2018, Hải Phòng sẽ hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính