TP. Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

08/01/2018

Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.
 

Về công bố, công khai và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Trên cơ sở triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành, năm 2017 Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định công bố 14 bộ TTHC với tổng số 652 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch...; công bố 01 bộ thủ tục áp dụng chung cho cấp huyện và 01 bộ thủ tục áp dụng chung cho cấp xã trên địa bàn thành phố. 100% đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn gồm 20 sở, ngành, 07 quận huyện và 56 phường xã đã thực hiện công khai, niêm yết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc trên Trung tâm Thông tin Dịch vụ công trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
 
(Ảnh: Nguồn Danang.gov.vn)

 
Về kết quả rà soát, đánh giá TTHC
Theo kế hoạch đề ra, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện lựa chọn ít nhất 50% tổng số lĩnh vực thuộc bộ TTHC của cơ quan, đơn vị để tiến hành rà sóat, đánh giá. Trên cơ sở đó, hầu hết cơ quan đơn vị đã ban hành kế hoạch để xác định cụ thể các lĩnh vực TTHC tiến hành rà soát, đánh giá. Một số phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được ban hành, trong đó đã rút ngắn thời gian giải quyết 19 nhóm TTHC như: Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.... Đối với 07 thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đã bãi bỏ yêu cầu công chứng hoặc chứng thực đối với thành phần hồ sơ là văn bản đồng ý của chủ sỡ hữu nhà, chủ sử đụng dất bên trong vỉa hè trong trường hợp người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó. Đồng thời, đã kiến nghị đơn giản hóa yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết của 03 TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ, 02 TTHC lĩnh vực xây dựng nhà ở, 03 TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông, 02 TTHC lĩnh vực báo chí, xuất bản, 01 TTHC lĩnh vực đầu tư và 01 TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  một số thành phần hồ sơ. Với các TTHC do bộ, ngành liên quan quy định, các đề xuất đơn giản hóa của TP. Đà Nẵng nếu được thực thi sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC với tỷ lệ thấp nhất là 3,5% và cao nhất là 55,7%.
 
Về đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trên các lĩnh vực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
UBND thành phố đã cho phép các thủ tục về cấp phép xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC được thực hiện song song để rút ngắn thời gian thực hiện;. Tuy nhiên, trong Giấy phép phải ghi rõ “Giấy phép xây dựng có hiệu lực khởi công khi các thủ tục về bảo vệ môi trường, an toàn PCCC hoàn thành theo quy định” để đảm bảo đơn vị phải hoàn thành tất cả các thủ tục trước khi khởi công xây dựng. UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC xây dựng Đề án một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp phép xây dựng. Với các TTHC tại từng đơn vị, Sở Xây dựng tiếp tục duy trì giảm thời gian cấp phép xây dựng từ 20 ngày xuống 10 ngày làm việc đối với công trình xây dựng do Sở thẩm định hồ sơ; rút ngắn thời gian thực hiện thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với một số nhà đầu tư nước ngoài thuộc diện ưu tiên thu hút đầu tư từ 30 ngày làm việc xuống 22 ngày làm việc, giảm thời gian thực hiện cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng từ 15 ngày làm việc xuống 07 ngày làm việc. Đặc biệt, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tiến hành rà soát, quyết định rút ngắn 20% thời gian xử lý hồ sơ đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; tổng thể quy trình ước tính giảm 130 ngày đối với dự án trọng điểm, dự án nhóm A, B, C. Trong lĩnh vực tiếp cận điện năng, rút ngắn từ 08 thủ tục với 07 bước thực hiện xuống còn 06 thủ tục với 04 bước thực hiện. Về phía công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng, số thủ tục cấp điện giảm từ 05 còn 02 thủ tục, thời gian giải quyết giảm từ 18 ngày làm việc xuống 05 ngày làm việc...
 
Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại
Tăng cường triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước với tỷ lệ trả kết quả sớm và đúng hẹn đạt 99,9% tại các sở, ban, ngành; đạt 99,7% tại UBND các quận, huyện và 99,99% tại UBND các phường, xã. UBND thành phố ban hành Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố với mục tiêu thu thập, sử dụng dữ liệu từ các máy xếp hàng tự động tại các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn thành phố để cung cấp cho người dân. Kết quả là các tiện ích như website thông tin, tin nhắn SMS trực tiếp vào di động, người dân khi không có mặt ở trụ sở giải quyết TTHC vẫn có thể biết được số phiếu đang thực hiện giao dịch và sắp xếp thời gian quay lại đúng giờ. Việc thu phí, lệ phí tại hầu hết cơ quan, đơn vị tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và mức thu được công bố theo từng TTHC. Việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi trễ hẹn hồ sơ được thực hiện nghiêm, trường hợp có sai phạm trong giải quyết cũng bị xem xét, xử lý theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố. Qua đó, tăng cường cơ chế kiểm soát và chế tài xử lý cụ thể, chặt chẽ đối với các sai phạm trong việc giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức. Cơ chế phối hợp và một cửa liên thông giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố với nhau và với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố được chú trọng và thực hiện trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: Đầu tư và đăng ký doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định; liên thông giữa đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế và các thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện còn được triển khai tại UBND các quận, huyện), xây dựng và quản lý độ thị (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải liên thông giải quyết thủ tục cấp phép đấu nối thoát nước công trình; Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện việc liên thông, lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những nội dung liên quan đến công trình xây dựng trong quá trình cấp phép xây dựng theo quy định; UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện liên thông khi cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, cấp biển số nhà), quảng cáo (liên thông giữa các sở, ngành liên quan trong cấp phép quảng cáo trên địa bàn thành phố)... Các cơ chế liên thông từ những năm trước được tiếp tục thực hiện tốt như: Liên thông trong giải quyết các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông trong đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài và đăng ký nhập hộ khẩu, liên thông trong đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú, liên thông trong thực hiện các thủ tục bảo trợ xã hội và người có công giữa UBND cấp xã với UBND cấp huyện và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố...
 
Về triển khai dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền điện tử
Thành phố đã ban hành lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017-2020, Quy chế xây dựng, vận hành và khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố và Quy định về việc thực hiện mô hình phường xã điện tử tại thành phố. Đã triển khai 520 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số 1177 TTHC. UBND thành phố tích cực đôn đốc các cơ quan tăng hiệu quả dử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, với sự giám sát của Sở Nội vụ qua hệ thống camera theo dõi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung thành phố, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Đã tổ chức vận hành Hệ thống eGov thành phố Đà Nẵng hoạt động ổn định; cập nhật, bổ sung một số tính năng mới cho hệ thống như tích hợp chữ ký số trên ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến 100% các cơ quan thuộc UBND thành phố. Đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Cổng thanh toán trực tuyến, theo đó cho phép thanh toán phí, lệ phí đối với tất cả dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, 4 và đã thí điểm 35 dịch vụ công của Sở Y tế và 02 dịch vụ công của Sở Công Thương. Xây dựng giải pháp tin nhắn SMS cho tổ chức, công dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công của thành phố nhằm tăng cường tính minh bạch trong giải quyết TTHC. Tin nhắn được gửi cho công dân trong các trường hợp: Hồ sơ được tiếp nhận, hồ sơ bị từ chối, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hồ sơ đã xử lý xong. Hiện nay, giải pháp đang được triển khai thí điểm tại UBND quận Thanh Khê và Sở Thông tin và Truyền thông. Xây dựng chức năng đại lý dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và triển khai sử dụng cho các điểm bưu cục của Bưu điện thành phố để nhập, nộp hồ sơ TTHC thay cho tổ chức, công dân. Thành phố cũng đã triển khai rộng rãi, có hiệu quả mô hình dịch vụ trả kết quả hồ sơ tận nhà cho công dân, tổ chức. Đến nay, dịch vụ chuyển phát nhanh đã được triển khai tại 07/08 quận, huyện, 04 sở, ban, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng) và 02 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố (Công an thành phố và Bảo hiểm Xã hội Đà Nẵng).
 
(Ảnh: Đà Nẵng mở dịch vụ nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu điện)
Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân
Đã tiếp nhận 4073 phản ánh của tổ chức, công dân thông qua Tổng đài dịch vụ hành chính công tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, qua ứng dụng Gopy.danang.gov.vn đã tiếp nhận 3450 ý kiến góp ý trên các lĩnh vực môi trường, giao thông đô thị, an toàn xã hội. Có 15 kiến nghị của cá nhân về hành vi hành chính bằng hình thức gửi văn bản liên quan đến lĩnh vực dịch vụ văn hóa có sử dụng âm thanh, đăng ký kinh doanh. Nhìn chung, các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu.
Những kết quả cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2017 góp một phần quan trọng giúp Đà Nẵng tiếp tục nằm trong tốp những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác cải cách hành chính, chất lượng quản trị và hành chính công, phục vụ người dân và doanh nghiệp./.
 
Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ