Tỉnh Kon Tum phê duyệt danh mục 119 báo cáo thực hiện trên địa bàn

08/01/2018

Đây là một phần kết quả triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 

Theo Quyết định phê duyệt danh mục, các báo cáo định kỳ được phê duyệt là những báo cáo thực hiện theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước khác trên địa bàn tỉnh phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền.
 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
 

Tổng số 119 báo cáo định kỳ trong danh mục được phê duyệt, có 14 báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy và được UBND tỉnh, các sở, ngành ban hành văn bản thực hiện báo cáo, như lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ....

Đối với 89/119 chế độ báo cáo do UBND tỉnh quy định, chỉ có 8 báo cáo được quy định tại các quyết định quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực, như: Thông tin và truyền thông, Công Thương, An toàn thực phẩm, kế hoạch và đầu tư; có 15 chế độ báo cáo quy định tại các quyết định cá biệt của UBND tỉnh. Tại các Công văn của UBND tỉnh quy định 26 chế độ báo cáo... Loại văn bản quy định chế độ báo cáo nhiều nhất là tại các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động với tổng số 47 báo cáo trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước yêu cầu thực hiện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có 16 chế độ báo cáo khác được quy định tại các Quyết định, công văn, kế hoạch... của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

Trong số 119 chế độ báo cáo, chỉ có 34 chế độ báo cáo có đối tượng thực hiện là cấp huyện và 08 chế độ báo cáo yêu cầu lấy thông tin từ cấp xã; các báo cáo còn lại chỉ yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Cùng với việc phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo; giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh./.
 
Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ