Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Kon Tum

04/12/2017

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2017, ngày 09/11/2017, Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban chỉ đạo) đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh Kon Tum.
 

Căn cứ báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum về kết quả công tác CCHC 09 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017, việc kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND thành phố Kon Tum và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi kiểm tra; Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo kết luận những mặt được, tồn tại hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp CCHC trong thời gian tới.
 
Công dân đến làm TTHC tại Bộ phận một cửa phường Thống Nhất,thành phố Kon Tum
(Ảnh:Baokontum.com.vn)
Một số kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế và cải cách TTHC là: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đã được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực theo quy định. Kế hoạch CCHC hàng năm được thực hiện kịp thời, gắn kết quả CCHC hàng năm với công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, tỉnh có một số cách làm mới, mang lại hiệu quả như thành lập Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum; Hội đồng đã xét duyệt, lựa chọn 14 dự án khả thi để hỗ trợ nhằm thương mại hóa sản phẩm. Về cải cách thể chế, hết quý III năm 2017, HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành 211 văn bản (cấp tỉnh 68, cấp huyện 73 và cấp xã 70). Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được thực hiện nghiêm túc, kịp thời công bố văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực; đã ban hành và triển khai các kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật…Về cải cách TTHC, Tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC so với quy định của Trung ương, như: thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ 35 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc; thủ tục cấp phép xây dựng từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc. 100% doanh nghiệp hoàn thếu giá trị gia tăng theo phương thức điện tử; trên 95% doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử; thời gian nộp thuế chỉ còn 117 giờ/ năm. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai TTHC, số lượng TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ được công bố là 1.187 TTHC. Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,72%. Đã có 54 dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3 và 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai thực hiện. 
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng giải quyết TTHC chưa đúng hẹn cho tổ chức và cá nhân. Việc bài trí, sắp xếp tỷ lệ diện tích khu vực chờ giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND thành phố Kon Tum chưa hợp lý. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 chưa cao.
Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nhiệm vụ CCHC giai đoanh 2016-2020, trong đó tập trung vào các nội dung: Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau mỗi đợt công bố Chỉ số xếp hạng CCHC, đồng thời sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn với kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC. Ưu tiên tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác cải cách thể chế trên cơ sở bám sát một trong các định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình,ban hành văn bản QPPL. Tiếp tục chủ động thực hiện tự kiểm tra văn bản, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm các quy dịnh của pháp luật trong khâu soạn thảo, ban hành, thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL; xử lý kịp thời và triệt để các văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định, đặc biệt là các văn bản có liên quan trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành trong liên thông giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 gắn với việc tăng cường đào tạo công dân điện tử, tăng tỷ lệ người dân nắm bắt, sử dụng, khai thác hệ thống chính quyền điện tử, trước mắt là tham gia tích cực vào sử dụng DVCTT mức độ 3, 4. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ