Bình Thuận thông qua phương án đơn giản hóa TTHC ngành y tế

04/12/2017

Ngày 17/11/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3311/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và an toàn thực phẩm – dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Theo Quyết định 3311/QĐ-UBND, có 02 thủ tục được đề xuất đơn giản hóa, gồm thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa và thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)


(1) Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa, có 3  nội dung đơn giản hóa được đưa ra, cụ thể:
Thứ nhất, bổ sung quy định về những loại tài liệu trong thành phần hồ sơ quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 43 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời ban hành Mẫu những loại giấy tờ trong tài liệu này. Lý do là trong thành phần hồ sơ tại điểm e, khoản 1, Điều 43 Nghị định 109/2016/NĐ-CP có quy định phải nộp: “Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định này” (tài liệu chứng minh). Tuy nhiên, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan không quy định tài liệu chứng minh là những loại giấy tờ nào. Vì vậy, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ không biết nộp tài liệu chứng minh là nộp các loại giấy tờ gì, cách thức thực hiện như thế nào; các cơ quan giải quyết thủ tục, mỗi lúc và mỗi cơ quan đưa ra các yêu cầu khác nhau về những loại giấy tờ đáp ứng theo quy định tại điểm e, Khoản 1 Điều 43 Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Từ đó, dẫn đến sự không thống nhất và gia tăng chi phí thực hiện TTHC; dễ dẫn đến việc tùy tiện đặt ra các yêu cầu không cần thiết trong hồ sơ phải nộp; thiếu cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền giám sát đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.
Thứ hai, bổ sung quy định về những giấy tờ thuộc tài liệu chứng minh phòng khám đa khoa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa trong Mẫu 1 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo phụ lục XI Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Lý do là tại mục 5 của Mẫu 01 yêu cầu phải nộp “Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn”. Tuy nhiên, Nghị định 109/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan không quy định tài liệu chứng minh là những loại giấy tờ nào, gây lúng túng cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
Thứ ba, bổ sung quy định về cách kê khai, mẫu kê khai tại các khoản 7, 8, 9, 10 Mục V của Mẫu 2 “Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” ban hành kèm theo Phụ lục XI Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Lý do là tại các khoản 7, 8, 9, 10 Mục V của mẫu 02 quy định kê khai một số nội dung nhưng không quy định phải kê khai như thế nào và gồm những giấy tờ gì, dẫn đến khó khăn và tăng chi phí về thời gian cho các cá nhân, tổ chức khi điền mẫu đơn.
Dự kiến lợi ích mang lại nếu thực thi các phương án đơn giản hóa nêu trên sẽ tiết kiệm được chi phí thực hiện thủ tục 15,75 triệu mỗi năm, tương đương 20,33% chi phí so với hiện nay. Ngoài ra, sẽ giúp tổ chức, cá nhân thuận lợi hơn trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa; tạo sự thống nhất trong giải quyết TTHC và đảm bảo quyền giám sát của tổ chức, cá nhân đối với việc giài quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. Để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa, Bình Thuận kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
 (2) Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nội dung phương án đơn giản hóa là: Bổ sung quy định về yêu cầu của từng loại giấy tờ, đồng thời ban hành Mẫu các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ quy định tại khoản 3, điều 1 của Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vì trong thành phần hồ sơ quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư 47/2014/TT-BYT yêu cầu phải nộp: “Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở”. Tuy nhiên, Thông tư 47/2014/TT-BYT và các văn bản pháp luật khác có liên quan không quy định mẫu và cách thức thực hiện bản vẽ, sơ đồ và bản kê như thế nào. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không biết phải thực hiện bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở, sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống như thế nào là đúng, là đủ, những nội dung chính bắt buộc phải thể hiện trên bản vẽ; hình thức bản vẽ như thế nào là đáp ứng yêu cầu, kích cỡ giấy, loại giấy,… Đối với bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở thì hình thức và danh mục phải kê khai như thế nào là đầy đủ. Từ đó, dẫn đến sự không thống nhất và làm tăng chi phí thực hiện TTHC; dẫn đến việc tùy tiện đặt ra các yêu cầu không cần thiết; thiếu cơ sở pháp lý cho sự giám sát của các tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.
Phương án đơn giản hóa TTHC trên dự kiến sẽ tiết kiệm 240 triệu đồng/năm tương đương với giảm 43,91% chi phí so với quy định hiện nay. Để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, Bình Thuận kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 3311/QĐ-UBND./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ