Vĩnh Phúc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

11/10/2017

Ngày 09/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND về chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
 

Quyết định trên được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo Quyết định, Sở Tư pháp có trách nhiệm bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 10/10/2017.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp; tổ chức triển khai và bố trí công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành kể từ ngày nhận bàn giao.

Đồng thời, Quyết định đã bãi bỏ các nội dung “kiểm soát thủ tục hành chính”,  “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” tại Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/10/2017./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
File đính kèm