Hà Nội ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

13/09/2017

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn, ngày 28/8/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5994/QĐ-UBND về danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội và Giám đốc Bưu điện TP. Hà Nội
 
Theo danh mục này, có tổng số 902 thủ tục hành chính thực hiện tại ba cấp chính quyền thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa - Thông tin - Truyền thông; Thanh tra; Kế hoạch Đầu tư; Công Thương; Xây dựng; Nội vụ; Thi đua khen thưởng; Tôn giáo; Giáo dục; Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính, trong đó 492 thủ tục thực hiện tiếp nhận, 682 thủ tục thực hiện trả kết quả và 550 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc ban hành danh mục này góp phần đẩy mạnh tổ chức hiệu quả, kịp thời việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và giao Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
 
Nguyễn Tuyết Minh
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính