Bắc Ninh thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 896

13/09/2017

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thành lập theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

 

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 Bắc Ninh gồm 19 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 04 Phó Trưởng ban trong đó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực và 14 thành viên, bổ sung 01 thành viên là Phó Giám đốc Viettel Bắc Ninh so với hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương.
 
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 896

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 Bắc Ninh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 896 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thực hiện Đề án đạt kết quả. Giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 896 theo đúng quy định. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 của Chính phủ. Theo Quyết định, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công, Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình.
 
Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

 
Ngay sau khi thành lập, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2017, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quy chế hoạt động tại Quyết định số 870/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo quy định cụ thể về nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; chế độ làm việc và kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Theo đó, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện đề án. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, bảo đảm sự phối hợp giữa sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án 896. Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề về phương hướng, kế hoạch, chương trình thực hiện đề án; kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo và việc cho ý kiến đối với các sản phẩm của đề án.
Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành được phân công và theo sự phân công của Ban Chỉ đạo. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo được quyền sử dụng công chức, viên chức và các cá nhân khác thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao của đề án.
Quy chế cũng giao nhiệm vụ nghiên cứu, sẵn sàng kêt nối Hệ thống thông tin điện tử một cửa của Bắc Ninh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 và nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động đã thể hiện sự chủ động của UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Công an nhân dân./.       

Nguyễn Tuyết Minh
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính