Tiền Giang thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

11/09/2017

Ngày 01/9/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản do đơn vị, địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thống nhất, hiệu quả; rà soát các thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 07/CT-TTg; tập trung tuyên truyền giáo dục về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh là đơn vị thực hiện chính trong triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg, chủ động bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức về công nghệ thông tin tham gia đào tạo phần mềm chuyển giao, trang thiết bị và sử dụng hệ thống phần mềm thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác thu thập thông tin dân cư cho cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng có liên quan tại địa phương; phân công nhiệm vụ cho công an các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng, củng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu; chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2017 và các năm tiếp theo; phối hợp với với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước công dân, các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…
Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan Công an thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai sót khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư. Các Sở Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Ngoại vụ; Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh cũng được giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch trong thời gian từ quý III/2017 đến hết năm 2018.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.
Để tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng yêu cầu, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.
 
Phạm Viết Hữu