An Giang quyết tâm nâng cao chỉ số Cải cách thủ tục hành chính năm 2017

11/08/2017

Theo kết quả Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính,  năm 2016, điểm Cải cách hành chính của tỉnh An Giang đạt 72,89 điểm, giảm 12,67 điểm và tụt 05 bậc so với năm 2015, trong đó có nhiều tiêu chí liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
 

.
Tượng đài Bông lúa ở An Giang - Ảnh minh họa
Nhận thức rõ được tình hình trên, để phát huy những mặt đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm 2016, với quyết tâm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Công văn số 1266/UBND-NC ngày 25/7/2017) tập trung vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
Theo đó, người đứng đầu các cấp, các ngành có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai đồng bộ, thống nhất công tác Cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng tại cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời hạn quy định; rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện, quản lý của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng việc niệm yết công khai thủ tuc hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị; tổ chức triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức rà soát, chấn chỉnh đảm bảo không tiếp diễn tình trạng công chức yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định hoặc bắt buộc người dân phải nộp đủ các khoản thu của địa phương mới tiến hành giải quyết thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, nội dung chỉ đạo nêu rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp, đó là: hướng dẫn, kiểm tra đối với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 và 30 hàng tháng, đảm bảo tiến độ triển khai công việc trước 31/10/2017; báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định danh mục 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn niêm yết, công khai thủ tục hành chính, công khai địa chỉ tiếp nhân phản ánh kiến nghị cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải các bộ thủ tục hành chính đã được công bố và địa chỉ tiếp nhân phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
Với chỉ đạo quyết liệt, sát sao như trên, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền vững chắc để nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh An Giang trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.
 
Nguyễn Thúy Quỳnh
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính