Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hà Nam

11/08/2017

Ngày 08/8/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hà Nam
 

Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn -  Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Nam

 

Từ đầu năm 2017 tới nay, công tác cải cách hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã xây dựng và tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 đối với đơn vị mình. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức như: thực hiện tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, Tỉnh cũng luôn coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, đã tiến hành kiểm tra 12 đơn vị, địa phương và thông báo kết quả kiểm tra tới đơn vị, qua đó rút kinh nghiệm, khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính.
Để tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững" là chủ đề hành động năm 2017; chỉ đạo người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt nghiêm túc chủ đề này, đồng thời xác định việc thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong các cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu, là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; chỉ đạo các cấp các ngành rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi những quy định không còn phù hợp, gây phiền hà khi giải quyết công việc của các nhà đầu tư; đưa các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, quyết định các dự án kêu gọi đầu tư trên cổng thông tin của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, đặc biệt là trong cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính;…
 
Toàn cảnh buổi kiểm tra
 
Với sự tập trung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự quyết tâm của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra nên kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể là: Giảm thời gian thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tối đa 02 ngày, thành lập mới còn 02 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tối đa 03 ngày; rút ngăn thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở tối đa 09 ngày (đối với dự án nhóm B), 05 ngày (đôi với dự án nhóm C); cấp chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận kiến trúc quy hoạch tối đa 05 ngày; cấp phép xây dựng tối đa 07 ngày; rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm và thời gian nộp bảo hiểm xã hội xuống còn 45 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 96,5%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên 95%, xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 95% hoàn thuế theo đúng thời gian quy định; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 10 ngày.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách thu hút đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc 10 cam kết của tỉnh đối với doanh nghiệp nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh Hà Nam.
Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam, gồm 3 bộ phận: Tiếp nhận và trả kết quả, Giám sát và Hành chính tống hợp (theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 13/02/2017). Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động từ ngày 03/7/2017, với tổng số 1251/1417 thủ tục thuộc 19 sở, ban, ngành và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được thực hiện tại Trung tâm.
 
Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam

Sáu tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định sáp nhập 01 đơn vị, thành lập mới 8 đơn vị và đổi tên 01 đơn vị; chỉ đạo việc thí điểm phân cấp một số đơn vị thuộc sở về Ủy ban nhân dân huyện quản lý; chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; trình Hội đồng nhân dân tỉnh việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 báo cáo Bộ Nội vụ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng vị trí việc làm; phê duyệt đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017-2020;...
Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; 100% các cơ quan đã triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trở lên đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành; đã hoàn thành việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông quốc gia. Hệ thống thư điện tử của tỉnh cung cấp hòm thư cho 100% cán bộ, công chức; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 90%. Cơ sở dữ liệu quản lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hà Nam được cài đặt tại Trung tâm tích họp dữ liệu của tỉnh. Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã triển khai xong. Hệ thống cho phép tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình; công bố trực tuyến kết quả xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức. Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối trực tuyến đến cổng thông tin điện tử quốc gia để cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ của tỉnh Hà Nam một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sáu tháng đầu năm 2017, có 6.357 bộ hồ sơ được nhập vào hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
Đạt được kết quả nêu trên là do công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp và sự tham gia hưởng ứng tích cực của tổ chức và công dân đối với công tác cải cách hành chính tại địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã nhìn nhận, đánh giá công tác cải cách hành chính còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cụ thể như: chất lượng tham mưu soạn thảo, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan còn hạn chế, chưa chủ động tham mưu để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý; công tác rà soát, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật một số đơn vị chưa tiến hành thường xuyên; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính đôi khi chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; chưa có cơ chế giám sát đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan đơn vị chưa đáp ứng yêu câu cải cách; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức tiến hành giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; hạ tầng kỹ thuật ở nhiều cơ quan còn hạn chế; một số dịch vụ công trực tuyến có kết quả giao dịch rất ít, cá biệt có hệ thống chỉ có thông tin, chưa thực hiện giao dịch; công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc phát hiện, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; một số đơn vị còn để xảy ra cán bộ công chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật;…
Nguyên nhân là do một số cơ quan tham mưu trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản như: gửi hồ sơ đề nghị thẩm định không đầy đủ, thời gian đề nghị thẩm định gấp, sát với phiên họp của Ủy ban nhân dân Tỉnh làm ảnh hưởng đến chất lượng đóng góp, thẩm định văn bản; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương chưa chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; việc phối họp của một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách số thủ tục hành chính chưa chặt chẽ; hệ thống văn bản hướng dẫn về kê khai bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chưa đầy đủ dẫn đến việc thực hiện ở các đơn vị không thống nhất dẫn đến thẩm định vị trí việc làm là rất khó khăn; nguồn nhân lực và kinh phí chi cho ứng dụng công nghệ thông tin một số đơn vị còn hạn hẹp, một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu; thủ trưởng một số cơ quan chưa quan tâm nên công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt.
Để công tác cải cách hành chính của tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hạn chế các tồn tại thì toàn bộ hệ thống chính trị của Tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; rà soát thủ tục hành chính để đưa ra phương án đơn giản hóa; thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính./.
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính