Tuyên Quang kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

12/07/2017

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn. Thời gian thực hiện trong Quý III/2017.

 

Theo đó, đợt kiểm tra lần này tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.
Mục đích của công tác kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các phường, xã, thị trấn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm  soát TTHC; nắm bắt để tháo gỡ nhữngbất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; biểu dương những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết TTHC.
Đối tượng kiểm tra cụ thể là: 07 cơ quan cấp Sở, ngành (gồm: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh); 04 UBND cấp huyện, thành phố (gồm các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên và UBND thành phố Tuyên Quang); và cấp xã lựa chọn 03 đơn vị cấp xã trực thuộc tại các huyện, thành phố: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang để tiến hành kiểm tra.
Trong những năm qua, hoạt động kiểm tra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC./.
Nguyễn Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ