Tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg

22/03/2023

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Văn bản số 953/UBND-NC chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Thứ nhất, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 05/CT-TTg nhằm thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Đề án; xác định quyết tâm chính trị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.
 
Tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: travinh.gov.vn
 
Thứ hai, các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao trong triển khai, thực hiện Đề án 06 có trách nhiệm khẩn trương tổ chức, thực hiện các nội dung sau:
Một là, Sở Y tế khẩn trương thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu kết quả khám sức khỏe qua hạ tầng công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội để thực hiện dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về y sĩ, bác sỹ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh,… để phục vụ công tác quản lý nhà nước; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh có công dân lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VneID; sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh và thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
Hai là, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chi trả qua tài khoản cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước; cập nhật đầy đủ thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào Cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ với các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính; chủ trì phối hợp với cơ quan Công an, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, làm sạch dữ liệu người lao động. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kết nối, chia sẽ thông tin dữ liệu về học sinh, sinh viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội.
Ba là, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm sạch dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin về đất đai, thông tin nhà ở, thị trường bất động sản, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối, xác thực với CSDLQG về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp và sớm cung cấp các dịch vụ côngtrực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ công dân và doanh nghiệp.
Bốn là, Sở Nội vụ hoàn thiện CSDL về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư; Sở Tư pháp khẩn trương thực hiện cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; thực hiện tốt việc số hóa Sổ hộ tịch theo lộ trình. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát từng dịch vụ công để cắt giảm các thành phần hồ sơ có sử dụng dữ liệu dân cư theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
Năm là, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, giám sát, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp trong tỉnh; đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông kết nối Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với CSDLQG về dân cư; tổ chức cung cấp chữ ký số cho công dân và doanh nghiệp; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên đánh giá thực trạng nguồn lực về công nghệ thông tin và phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông có giải pháp hỗ trợ miễn phí dịch vụ thông báo cho người dân, doanh nghiệp đối với một số nội dung của Đề án.
Sáu là, Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai hiệu quả Đề án; đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu dân cư, cấp mã định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân gắn chíp; tăng cường hỗ  trợ, hướng dẫn người có sử dụng thông tin về công dân và thực hiện các dịch vụ công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra an toàn, an ninh mạng; phối hợp xác thực, làm sạch dữ liệu dân cư và kết nối, chia sẽ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng VNeID; phối hợp các tổ chức tín dụng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng thông tin dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, xác thực thông tin chủ tài khoản ngân hàng trong cho vay…
Thứ ba, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến lợi ích mang lại từ Đề án đến người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia làm căn cước công dân, tài khoản định danh, kích hoạt tài khoản và tham gia các dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên rà soát, thống kê phương tiện để trang bị hoặc đề xuất trang bị đảm bảo đủ phương tiện để thực hiện Đề án; quan tâm nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, thống kê đầy đủ dân cư trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thực hiện khai thác dữ liệu dân cư quốc gia, thẻ căn cước công dân để giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân, doanh nghiệp xuất trình Giấy xác nhận cư trú, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước; chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn; rà soát từng dịch vụ công để đề xuất cắt giảm các thành phần hồ sơ có sử dụng dữ liệu dân cư.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ./.

Lê Hồng Quang, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính