Tây Ninh tập huấn về tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp qua mạng xã hội Zalo (23/05/2019)

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về cách thức tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp qua mạng xã hội Zalo cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

Tây Ninh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ (23/05/2019)

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Bình Phước sớm ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (23/05/2019)

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 09/5/2019, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Bình Phước ban hành quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (23/05/2019)

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND quy định về đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bắc Ninh quyết tâm cải thiện, nâng cao chỉ số môi trường kinh doanh, hiệu quả quản trị, cải cách hành chính năm 2019 (22/05/2019)

Năm 2017 xếp thứ 17, năm 2018 tăng 02 bậc, đứng thứ 15; năm 2017 xếp thứ 18, năm 2018 tăng 8 bậc, xếp thứ 10; năm 2016 xếp thứ 9, nhưng năm 2017 giảm 15 bậc, đứng thứ 26 là những vị trí xếp hạng về các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của Bắc Ninh so với các địa phương trong cả nước thời gian qua

Bắc Giang triển khai thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo (22/05/2019)

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ (21/05/2019)

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 2002/KH-UBND ngày 14/5/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Hòa Bình xác định thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021 (21/05/2019)

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND) để triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk phê duyệt 39 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông (21/05/2019)

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 14/5/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 1080/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (16/05/2019)

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND.
Các tin đã đưa ngày: