Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Hà Nội năm 2018 (18/01/2019)

Với việc ban hành 07 quyết định, 01 chỉ thị, 02 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC đã giúp Hà Nội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác này trong năm 2018

Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ (18/01/2019)

Ngày 07/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm công chức có hành vi sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính (18/01/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan kiểm tra, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này (Công văn số 6355/UBND-NC ngày 27/12/2018)

Thành phố Hà Nội rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của 05 lĩnh vực trong năm 2019 (18/01/2019)

Theo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, Thành phố Hà Nội đã lựa chọn 05 lĩnh vực: du lịch, ngoại vụ, văn hóa và thể thao, nội vụ, giáo dục và đào tạo để tổ chức rà soát, đánh giá và nhóm TTHC liên quan đến cấp giấy phép xây dựng để thực hiện quy trình liên thông

Hưng Yên quyết tâm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (17/01/2019)

Bảo đảm đến hết năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh là một trong những chỉ tiêu cụ thể được đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật trong cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018 (16/01/2019)

Theo Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong năm 2018 tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (14/01/2019)

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.

Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (14/01/2019)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký các Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đối với 04 lĩnh vực:  Đất đai,  Xây dựng, Đầu tư và  Lao động, người có công.

Kết quả công tác CCHC năm 2018 của tỉnh Tây Ninh và nhiệm vụ năm 2019 (11/01/2019)

 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, các nhiệm vụ về CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các tin đã đưa ngày: