1/3 số bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP đúng thời hạn

16/03/2017

Đây là số liệu do Văn phòng Chính phủ thống kê tại Công văn số 2242/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 3 năm 2017 về đôn đốc việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.
 

Theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, trước ngày 28 tháng 2 năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Và nội dung Kế hoạch, Chương trình hành động phải phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cũng như tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ và nhiệm vụ đó phải gắn với từng chỉ số được phân công.

Với nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc  Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ đã thống kê kết quả ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017 của các bộ, ngành, địa phương gửi về.Tính đến ngày 09 tháng 3 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã nhận được 10/30 Kế hoạch, Chương trình hành động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 21/63 Kế hoạch, Chương trình hành động của các địa phương, trong đó, đáng chú ý, có một số bộ, ngành, địa phương đã sớm ban hành và gửi Kế hoạch, Chương trình hành động về Văn phòng Chính phủ, như: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Quảng Ninh…

Trước tình hình, kết quả nêu trên, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP khẩn trương thực hiện, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói chung và triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP nói riêng./.
Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính